بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید آنلاین طلا از طلافروشی های ایران

وزن : 4.6 گرم
  قیمت :
 • 20,076,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 93.1 گرم
  قیمت :
 • 400,167,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا تراش ناموجود
وزن : 34.7 گرم
  قیمت :
 • 146,701,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 22.7 گرم
  قیمت :
 • 99,607,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا هرمس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 49.0 گرم
  قیمت :
 • 214,509,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا گوچی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 59.2 گرم
  قیمت :
 • 259,294,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا آریایی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 16.6 گرم
  قیمت :
 • 68,628,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 28.7 گرم
  قیمت :
 • 125,836,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا یاسان شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 36.0 گرم
  قیمت :
 • 164,753,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا مصباح آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.2 گرم
  قیمت :
 • 99,833,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا هرمس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 58.9 گرم
  قیمت :
 • 257,674,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
سرویس البرنادو %1.5 تخفیف
وزن : 9.7 گرم
  قیمت :
 • 42,812,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5.5 %
سرویس طلا گوی فراز آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 18.8 گرم
  قیمت :
 • 83,796,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 66.8 گرم
  قیمت :
 • 297,744,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا ورساچه جم آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 57.0 گرم
  قیمت :
 • 254,063,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 20.4 گرم
  قیمت :
 • 86,826,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 14.3 گرم
  قیمت :
 • 61,967,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا بدون اجرت
وزن : 11.1 گرم
  قیمت :
 • 41,641,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
سرویس کارتیه ورساچه %1 تخفیف
وزن : 8.6 گرم
  قیمت :
 • 38,511,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
6 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 25.8 گرم
  قیمت :
 • 110,894,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 36.8 گرم
  قیمت :
 • 158,175,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 32.4 گرم
  قیمت :
 • 139,263,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 28.8 گرم
  قیمت :
 • 127,223,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا ناموجود
وزن : 25.5 گرم
  قیمت :
 • 95,131,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.1 گرم
  قیمت :
 • 26,579,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا ونکلیف جاسپر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.7 گرم
  قیمت :
 • 38,086,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 45.4 گرم
  قیمت :
 • 195,140,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا کارتیر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 32.4 گرم
  قیمت :
 • 134,029,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا بدون اجرت
وزن : 11.4 گرم
  قیمت :
 • 42,725,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 17.2 گرم
  قیمت :
 • 79,428,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 11.6 گرم
  قیمت :
 • 40,286,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
سرویس طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.6 گرم
  قیمت :
 • 99,835,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 5.8 گرم
  قیمت :
 • 24,288,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا گوی MRD آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.6 گرم
  قیمت :
 • 45,561,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 17.0 گرم
  قیمت :
 • 70,431,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 25.5 گرم
  قیمت :
 • 109,605,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 32.3 گرم
  قیمت :
 • 138,704,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا خودکاری آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 41.0 گرم
  قیمت :
 • 179,575,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا کاکا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 43.0 گرم
  قیمت :
 • 186,664,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلای تنیسی آرشا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 40.0 گرم
  قیمت :
 • 187,641,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 19.9 گرم
  قیمت :
 • 89,073,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 25.5 گرم
  قیمت :
 • 111,845,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 28,930,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 75.0 گرم
  قیمت :
 • 371,486,000 تومان
طلا
63 %
اجرت ساخت
30 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 90.8 گرم
  قیمت :
 • 390,281,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 38.7 گرم
  قیمت :
 • 172,653,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا مصباح آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.7 گرم
  قیمت :
 • 102,081,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 33.6 گرم
  قیمت :
 • 144,593,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %

سرویس طلا

اگر قصد خرید سرویس طلا دارید، می‌توانید در سایت بازار طلا از 3 درصد تخفیف ویژه و ارسال رایگان درب منزل روی تمامی مدل های سرویس طلا بهره ببرید. همچنین می توانید از مجموعه سرویس های طلا با طرح‌های مختلف گالری های موجود در سایت دیدن کنید. به سادگی می توانید تمام مدل های روز بازار طلا را مشاهده و بررسی کرده و خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با فروشنده محصول ارتباط برقرار کنید و حضوری خرید کنید. ما شما را برای خریدی لذت بخش و انتخابی مناسب تا انتها همراهی میکنیم.

انتخاب یک سرویس طلا مناسب کار نسبتا دشواری است که ممکن است زمان زیادی از شما بگیرد. در این مطلب ما نکات مهم در جهت خرید سرویس طلا را به شما آموزش می دهیم. در ادامه با ما همراه باشید.

مهم ترین نکات در خرید سرویس طلا

سرویس طلا، معمولا بین خریدهای عقد و عروسی جزو محبوب ترین خریدهاست. خریدی که در عین شیرینی و جذابیت، برای عروس و داماد دغدغه ی زیادی به همراه دارد. انتخاب مدل دلخواه برای عروس و قیمت سرویس طلا برای داماد، یک نگرانی مهم و اساسی به نظر می رسد.

 

سرویس طلا چیست؟

سرویس های طلا، معمولا از گردنبند طلا، گوشواره طلا، دستبند طلا و انگشتر طلا تشکیل می‌شوند. این اجزای مختلف، در طرح و مدل، با یکدیگر هارمونی و هماهنگی دارند. سرویس طلا سفید، سرویس طلا زرد و سرویس جواهر، از انواع سرویس‌های طلا محسوب می‌شوند. شما می‌توانید بر اساس سلیقه و بودجه و بودجه‌ای که درنظر دارید، مدل‌ های مختلفی را انتخاب کنید.

بعضی از مردم بر این باورند که طلای سفید از طلای زرد گران‌تر است در صورتی که چنین چیزی درست نیست و هیچ اختلاف قیمتی در رنگ طلا وجود ندارد، بنابراین در هنگام خرید سرویس طلا به این موضوع آگاه باشید.

 

انواع مدل سرویس طلا

 • سرویس طلا ساده
 • سرویس طلا تراش
 • سرویس طلا نگین‌دار (سنگ، جواهرات و ...)
 • سرویس طلا بدون نگین

 

برای خرید سرویس طلا به رنگ پوست دقت کنید

یکی از مواردی که به آن توجه نمی‌شود، تاثیر رنگ پوست، هنگام خرید سرویس طلا است. شما با اطلاع از این موضوع می توانید انتخاب مطلوب‌تری داشته باشید. البته توجه داشته باشید هنگام خرید سرویس طلا حتماً به علاقه خودتان دقت کنید، زیرا نکات این مطلب صرفاً استانداردهای این انتخاب است و علاقه شما و انتخابتان کاملاً سلیقه ای است.

اگر پوست سبزه و برنزه دارید
سرویس طلا زرد، دو رنگ و همچنین رزگلد از جمله انتخاب های مطلوبی برای رنگ پوست سبزه و برنز است.

اگر پوست گندمی دارید
سرویس طلا رزگلد و زرد برای شما فوق العاده است. این رنگ ها جلوه ی بسیار زیادی بر روی پوست شما خواهند داشت.

اگر پوست سفید دارید
استفاده از سرویس طلا سفید جلوه بسیار زیادی بر روی پوست روشن شما خواهد داشت. این رنگ طلا زیبایی پوست شما را بیشتر نشان می دهد.

در انتخاب سرویس طلا و جواهر جدید به قفل گردنبند طلا و دستبند طلا دقت کنید که قفل محکمی داشته باشد و به شما پیشنهاد می کنیم که یک زنجیر طلا ضامن برای دستبند طلا تان در نظر بگیرید تا اگر قفل دستبند طلا باز شد به راحتی از دست شما بیرون نیاید.

سرویس های طلا کمی بزرگتر ساخته می‌شوند تا قابلیت تغییر سایز داشته باشند.
اگر سرویس طلای خود را کوچک کردید حتما بخشی از گردنبند طلا، دستبند طلا، جدا می شود را دریافت و از آن نگهداری کنید چراکه در صورت نیاز می‌توانید برای بزرگ کردن مجدد سرویس خود از آن استفاده کنید.
اگر سرویس شما مدل سرویس طلا نگین دار است، بعد از تغییر سایز نگین های آن را بررسی کنید زیرا ممکن است بعضی از نگین‌ها هنگام تغییر سایز افتاده باشند.

بعضی از سرویس‌های طلا در بازار طلا جواهر تهران دارای نگین می باشد که وزن نگین در بعضی از این سرویس‌ها کسر شده و در بعضی از آن‌ها کسر نشده است. اگر فروشنده وزن نگین سرویس خریداری شده را کم نکرد حتما از فروشنده درخواست کنید به شما ضمانت دهد که در هنگام فروش به خاطر نگین ضرر نکنید. در ضمن فروشنده باید تمامی جنس های نگین دار خود را با ضمانت ماندگاری تقدیم شما کند.

 

نکات خرید سرویس جواهر

اگر قصد خرید سرویس جواهر داشتید حتما شناسنامه سرویس طلا و جواهر خود را از فروشنده دریافت کنید زیرا کلیه مشخصات کیفیت سنگ و رنگ سنگ در آن قید می شود. زمانی که سرویس طلا و جواهر شما شناسنامه معتبر داشته باشد هر زمان در هر جای دنیا که تصمیمی برای فروش آن داشته باشید به راحتی می توانید سرویس خود را به نرخ روز تبدیل به وجه نقد کنید.

همان طور که گفته شد سرویس طلا و جواهر باید شناسنامه معتبر فروشنده را داشته باشد، که بازه زمانی آن معمولا بین 2 الی 5 سال است و در این ضمانتنامه قید می‌شود در صورت افتادن نگین، فروشنده به صورت رایگان باید جای خالی نگین قبلی را پر کند.

 

نکات مهم در انتخاب نوع سرویس طلا

بهتر است در نظر داشته باشید برای خرید سرویس طلا، سایز گردنبند، دستبند و گوشواره شما بسیار مهم است. در صورتی که سرویس طلای مورد نظر شما دارای گردنبند پهن است، حتماً از گوشواره ظریف تری استفاده کنید. و در صورتی که گردن کوتاهی دارید از انتخاب گردنبند ضخیم و پهن صرف‌نظر کنید. اگر دستان بزرگتری دارید حتماً سعی کنید دستبندی اتنخاب کنید که به شکل تنگ و چسبان روی مچ دست شما قرار نگیرد.

نحوه محاسبه قیمت سرویس طلا

معمولا بسیاری از خریداران طلا، اطلاعی از نحوه و همچنین فرمول محاسبه قیمت طلای خریداری شده ندارند. در این میان برخی طلافروشان با سودجویی از این موضوع سودهایی به مراتب بیشتر از عرف بازار دریافت می کنند. در این بخش می توانید وزن محصول مورد نظر و همچنین درصد سود و اجرت آن را وارد کنید و در سریع ترین زمان ممکن قیمت سرویس طلا مد نظر خود را بر حسب قیمت لحظه ای طلا مشاهده کنید.

محاسبه گر طلای خریداری شده
تومان
گرم
تومان
درصد
درصد

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون جدید بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد

0 تومان

تناسب مدل سرویس طلا با لباس عروس

یکی از نکات مهم در انتخاب مدل، جهت خرید سرویس طلا این است که به تناسب آن با لباس عروس دقت داشته باشید. اگر لباس عروس پر زرق و برق و شلوغی دارید، حتماً از سرویس طلا ارزان و ساده استفاده کنید. اما درصورتیکه لباس عروس شما ساده است، سعی کنید از سرویس طلا عروس با نگین و گوشواره هایی درخشان و اوپال شکل استفاده کنید. توجه داشته باشید که مدل سرویس طلا نباید به گونه ای باشد که همه ی توجه ها را به خود جلب کند و زیبایی سایر آیتم های عروس را محو کند. دقت کنید که کلیه ی پارامترهای عروس، در کنارهم لازم است زیبایی و جلوه ایجاد کنند، نه هر یک به تنهایی جلب توجه کنند.

 

سرویس طلا را با اطمینان انتخاب کنید

سعی کنید سرویس طلای خود را با اطمینان انتخاب کنید، بدین صورت که اصلا سمت مدل هایی که در سبک و استایل شما نیست، نروید. انتخاب سبک هایی که اصلا علاقه ای به آن نداشته اید، موجب می شود پس از مدت کوتاهی پشیمان شوید.  البته دقت داشته باشید سرویس طلا را به گونه ای انتخاب کنید که یک انتخاب خاص و تک باشد و قبلا مشابه آن را نداشته باشید. پس قبل از مراجعه به طلا فروشی مدل های مختلف سرویس طلا را ببینید و تصمیم بگیرید که چه سبک سرویس طلایی مدنظر شماست. سرویس طلا را با اطمینان انتخاب کنید و مطمئن باشید که در هنگام اسفتاده از آن احساس راحتی خواهید کرد.

 

تاثیر مدل موها بر مدل سرویس طلا

انتخاب سرویس طلا عروس جدید با مدل موهای عروس ارتباط زیادی دارد و بهتر است قبل از انتخاب مدل سرویس طلا، مدل موهای خود را انتخاب کنید. انتخاب مدل مو بر اساس مدل تاج و استایل عروس کمک زیادی به تصمیم گیری شما خواهد کرد. اگر سرویس را بدون درنظر گرفتن مدل موها تهیه کنید، ممکن است روز عروسی چهره مطلوبی از خود در آینه نبینید.

گوشواره های بزرگ و آویز اصلا مناسب شنیون های شل و کنار گوش نیست. گوشواره های خود را به گونه ای انتخاب کنید که جلوه فوق العاده ای به گوش ها و صورت شما دهد، اما آویزان بودن و درگیر بودن با موها را فراموش کنید. اگر مدل موهای شما شنیونی است که بالا بوده و شلوغی موها و آویزان بودن آن در کنار گوش نیست، می توانید از گوشواره های کوچک تر که به گوش چسبیده استفاده نمایید. با آگاهی از نکات مهم در خرید سرویس طلا انتخاب مطلوبی خواهید داشت.

 

حین خرید سرویس طلا بین ایرانی یا خارجی، کدام را بخریم؟

قطعات مختلف طلا را هم در داخل ایران میسازند و هم به صورت واردات از کشورهایی دیگری در بازار به فروش میرسانند. شناخته شده ترین کشورها که محصولات طلایشان وارد بازار ایران میشود کشورهای زیر هستند:

 • ایتالیا
 • تایلند
 • سوئیس
 • ترکیه
 • هند
 • امارات

در کل جنس سرویس طلا ایرانی بهتر است، زیرا عیار طلای بکار رفته در آن استاندارد است(برخلاف برخی از طلاهای خارجی که محصولاتی بی کیفیت محسوب میشوند) و همچنین تنوع بسیار زیادی در مقایسه با نمونه های خارجی دارد( به دلیل منع واردات طلای خارجی)در ضمن سرویس های خارجی معمولا اجرت بیشتری نسبت به سرویس های ایرانی دارند.

 

از باتجربه ها کمک بگیرید

معمولا زوج های جوان بیشترین خریداران سرویس طلا هستند. اما جوانان معمولا در خرید سرویس طلا چندان تجربه ای ندارند و سخت می توانند طلاهای مختلف را شناسایی کرده و یا بدانند چه طلایی با چه کیفیتی و از کجا بخرند. اگر خوش شانس باشید و کسی از نزدیکانتان بتواند به شما در این کار کمک کند میتوانید یک خرید خوب داشته باشید. مخصوصا اگر این شخص در خرید طلا سابقه داشته باشد و انواع و اقسام مواد بکار رفته در قطعات طلا را شناسایی کنید.

به عنوان یک نکته،برای خرید سرویس طلا باید تاکید داشت که سایت بازار طلا سعی دارد قبل از خرید و مراجعه حضوری به طلا و جواهر فروشان شما را راهنمایی کند تا قبل از خرید بتوانید مدل های ویترین داران را بررسی و مقایسه کنید تا بتوانید بهترین انتخاب و خرید را داشته باشید.

 

نگذارید هر شخصی درباره ظاهر سرویس طلا نظر بدهد

زمانی که انتخابی سخت پیش روی خود دارید، نگذارید نظرهای متفاوت شما را بیشتر سردرگم و گمراه کنند. همیشه این کارها را به تنهایی و یا نهایت با همراهی یک یا دو نفر انجام دهید تا بتوانید با خیال راحت و ذهن بازتر انتخاب را انجام دهید.

 

از مشاوره این سه شخص میتوانید استفاده کنید

اول، مادر و یا خواهر خود

مادر و خواهر شما که در طول زندگی با شما همراه بودند، می‌توانند در تصمیم گیری نهایی به شما کمک کنند.

دوم، طراح لباس عروس خود

طراح لباس عروس شما نیز، می‌تواند شما را از ست شدن سرویس طلا با مدل لباس عروس و یقه آن مطمئن کند.

سوم، آرایشگر خود

یک آرایشگر خوب می‌تواند شما را راهنمایی کند که چه جواهرات و لباس‌هایی با خط فک، پیشانی و سایر زیبایی‌های صورت شما مطابقت دارد.

در آخر باید بگوییم که خرید سرویس طلا، در صورتی که با برنامه پیش رود کار آسانی می‌شود و هیچ استرسی نخواهد داشت. این نکته ها را گوشه ذهن خود داشته باشید تا بتوانید تصمیم درستی بگیرید.

 

از فروشندگان قابل اطمینان خرید کنید

اگر نه خودتان در خرید سرویس طلا تجربه دارید و نه آشنایی که بتواند به شما کمک کند، تنها یک راه حل باقی میماند. خرید از طلافروشی هایی معتبر! طلافروشی های معتبر معمولا زیر نظر و مورد تایید اتحادیه طلا و جواهر هستند. بنابراین فعالیتشان از چشم اتحادیه پنهان نمیماند. در سایت بازار طلا فقط طلافروشان معتبری که از اتحادیه طلا جواز کسب دارند ثبت نام می شوند و ویترین آنلاین خود را راه اندازی می کنند.

اگر شما یک سرویس طلای عروس از یک طلا فروشی بخرید اما بعدا متوجه شوید سر شما کلاه رفته (مثلا عیار آن کمتر از چیزی باشد که فروشنده به شما گفته) میتوانید از طریق اتحادیه به راحتی موضوع را پیگیری کنید. شما سرویس طلا را به همراه فاکتور سرویس به اتحادیه میبرید. اتحادیه کارشناسان مجربی دارد که با دقت طلا را بررسی میکنند. اگر مشکلی متوجه کالا باشد یا ویژگی های سرویس طلا با چیزی که داخل فاکتور نوشته شده همخوانی نداشته باشد، شخص خاطی را پیدا کرده و مجازات میکنند و تمام پولی که شما برای خرید سرویس طلا پرداخت کرده اید نیز به شما بازخواهد گشت.

مزایای خرید آنلاین سرویس طلا در سایت بازار طلا

 • صرفه جویی در زمان و هزینه ایاب و ذهاب
 • دریافت فاکتور رسمی با مجوز از اتحادیه طلافروشان
 • امکان تعویض و یا عودت سرویس طلا در صورت عدم رضایت از خرید
 • امکان دسترسی به تمامی سرویس های طلا در سایت بازار طلا به صورت 24 ساعته
 • امکان خرید از تمامی طلافروشان سراسر کشور
 • امکان مشاهده سرویس های طلافروشان از طریق موبایل و کامپیوتر
 • بررسی و مقایسه تمامی مدل های سرویس طلافروشان و مشاهده جزئیات
 • دریافت سرویس طلا از طریق پیک و پست بدون نیاز به حضور فیزیکی در طلافروشی
 • امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور خریداری شده
 • تنوع بالای مدل های سرویس طلا در خرید اینترنتی

سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان را مشاهده و بررسی کنید و خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با رعایت تمام جوانب ایمنی و شفافیت با فروشنده طلا و جواهر ارتباط برقرار کرده و به صورت حضوری خرید کنید.


درباره سرویس طلا بیشتر بخوانید
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟