بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید آنلاین طلا از طلافروشی های ایران

نیم ست طلا گوی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 14.2 گرم
  قیمت :
 • 59,398,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 13.0 گرم
  قیمت :
 • 53,388,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست چشم زخم %3 تخفیف
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 20,659,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.6 گرم
  قیمت :
 • 41,816,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست درسا گردنبند و دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 16.0 گرم
  قیمت :
 • 66,138,000 تومان
طلا
78.5 %
اجرت ساخت
14.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 9.5 گرم
  قیمت :
 • 32,244,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
نیم ست طلا خودکاری آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.7 گرم
  قیمت :
 • 50,771,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 7.3 گرم
  قیمت :
 • 30,402,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 15.7 گرم
  قیمت :
 • 65,915,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.0 گرم
  قیمت :
 • 17,251,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست طلا فانتزی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 20,365,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا ترمه هندسی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 28,085,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 9.9 گرم
  قیمت :
 • 43,564,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.5 گرم
  قیمت :
 • 14,960,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 12,975,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 8.4 گرم
  قیمت :
 • 36,725,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست فورمینگ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.8 گرم
  قیمت :
 • 41,649,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 11.5 گرم
  قیمت :
 • 39,018,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 9.0 گرم
  قیمت :
 • 37,407,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
6 %
نیمست فمو %2 تخفیف
وزن : 4.6 گرم
  قیمت :
 • 19,408,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا پنتر آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 35.6 گرم
  قیمت :
 • 154,668,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 13.0 گرم
  قیمت :
 • 60,228,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست طلا ناموجود
وزن : 20.2 گرم
  قیمت :
 • 73,747,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 27.0 گرم
  قیمت :
 • 119,757,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست کارتیر تخت آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 73.0 گرم
  قیمت :
 • 304,587,000 تومان
طلا
77.5 %
اجرت ساخت
15.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 5.2 گرم
  قیمت :
 • 21,910,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 23.9 گرم
  قیمت :
 • 101,160,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست طلا هندسی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.4 گرم
  قیمت :
 • 31,145,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 8.0 گرم
  قیمت :
 • 27,163,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 5.1 گرم
  قیمت :
 • 23,407,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 11.6 گرم
  قیمت :
 • 50,404,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست طلا BENI AKOA آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 31,242,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 8.2 گرم
  قیمت :
 • 34,145,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.8 گرم
  قیمت :
 • 53,401,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست فورمینگ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.8 گرم
  قیمت :
 • 41,649,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 5.8 گرم
  قیمت :
 • 26,229,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست طلا والتر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 15.4 گرم
  قیمت :
 • 67,494,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست پارسه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.2 گرم
  قیمت :
 • 38,564,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا فیروزه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 21.7 گرم
  قیمت :
 • 97,570,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 5.1 گرم
  قیمت :
 • 17,409,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 5.9 گرم
  قیمت :
 • 24,371,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست طلا بدون اجرت
وزن : 7.7 گرم
  قیمت :
 • 27,923,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست طلا ون کلیف آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.9 گرم
  قیمت :
 • 42,607,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا ناموجود
وزن : 15.5 گرم
  قیمت :
 • 56,431,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 10.5 گرم
  قیمت :
 • 47,999,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست چشم زخم %3 تخفیف
وزن : 8.0 گرم
  قیمت :
 • 32,270,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 8.6 گرم
  قیمت :
 • 37,422,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 11.5 گرم
  قیمت :
 • 39,018,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %

نیم ست طلا

اگر قصد خرید نیم ست طلا دارید، می‌توانید در سایت بازار طلا از 3 درصد تخفیف ویژه و ارسال رایگان درب منزل روی تمامی مدل های نیم ست طلا بهره ببرید. همچنین می توانید از مجموعه نیم ست های طلا با طرح‌های مختلف گالری های موجود در سایت دیدن کنید. به سادگی می توانید تمام مدل های روز بازار طلا را مشاهده و بررسی کرده و خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با فروشنده محصول ارتباط برقرار کنید و حضوری خرید کنید. ما شما را برای خریدی لذت بخش و انتخابی مناسب تا انتها همراهی میکنیم.

اگرچه زیورآلات در طول اعصار توسط زنان استفاده می‌شده است، ست‌های طلا که قبلاً استفاده می‌شد در مقایسه با ست‌های طلایی که امروزه استفاده می‌شود، تفاوت های زیادی دارد. در این مطلب با جزئیاتی در خصوص نیم ست طلا آشنا خواهید شد.

 

نیم ست طلا چیست

نیم ست طلا مجموعه کوچک‌تری از سرویس طلا است که معمولاً شامل یک گردنبند یا یک پلاک و یک جفت گوشواره است که در موارد بسیار محدودی یک انگشتر هم به آنها اضافه می‌شود.

از طرفی در طراحی و ساخت نیم ست‌ها توجه ویژه‌ای به وزن آن می‌شود. نیم ست طلا معمولا وزن زیادی ندارد تا علاوه بر حفظ ظرافت و زیبایی صرفه اقتصادی هم داشته باشد و برای استفاده روزمره مناسب باشد. معمولاً افرادی که به دنبال خرید نیم ست طلا می‌روند، دوست دارند علاوه بر بهره‌مند شدن از زیبایی‌های سرویس طلا، خرید مقرون‌ به‌ صرفه‌ای نیز داشته باشند.

اگر چه نیم ست‌های طلای گران قیمت نیز محبوبیت خاصی بین خانم ها دارند ولی به طور کلی، نیم ست ها معمولا حالتی اسپرت دارند و برای استفاده روزمره و مهمانی های دوستانه مناسب تر هستند.

نیم ست طلا شامل چیست؟

نیم ست ها معمولا شامل گردنبند، گوشواره، دستبند طلا و در بعضی مدل‌ها انگشتر طلا می‌باشند. نیم ست طلا بیشتر مناسب دختران کم سن و سال و یا دختران جوان است. همچنین کسانی که علاقه‌مند به طلاهای ظریف هستند نیز می‌توانند اقدام به خرید نیم ست طلا کنند.

تفاوت نیم ست طلا با سرویس طلای کامل چیست؟ آیا نیم ست طلا می‌تواند جایگزین سرویس طلای عروس شود؟

در واقع هیچ‌وقت نمی‌توان گفت که نیم ست طلا می‌تواند جایگزین سرویس طلا باشد، اما خرید نیم ست طلا در بیشتر مواقع به صرفه‌تر از خرید سرویس طلا است. پس اگر علاقه‌مند به طلای ظریف هستید، می‌توانید به جای خرید سرویس طلا به سراغ انتخاب یک نیم ست خاص و زیبا بروید که علاوه بر جذابیت، ارزان‌تر از سرویس طلاست.

در طراحی نیم ست طلا ارزان از ظرافت و سادگی الهام گرفته شده و خبری از زرق‌وبرق اضافی نیست، اما سرویس طلا معمولاً با وزن بالا و طراحی شلوغش شناخته می‌شود.

 

نحوه ساخت پلاک موجود در نیم ست طلا

قبل از خرید نیم ست طلا به این موارد توجه کنید

برای اینکه خرید هوشمندانه‌ای داشته باشید و مطمئن باشید که نیم ست طلا ارزان و اصل خریداری می‌کنید باید اصولی را مدنظر داشته باشید که در زیر به طور خلاصه آورده شده‌اند:

حتما عیار محصول مورد نظر خود را کنترل کنید

در کشور ما تقریبا همه سرویس‌ها و نیم‌ست‌ها از طلای 18 عیار ساخته شده‌اند. طلای 18 عیار یعنی 18 بخش از 24 بخش یک قطعه طلا از این فلز گرانبها تهیه شده است و 6 بخش دیگر آن از فلزات دیگر ساخته شده است. افزودن فلزات دیگر (آلیاژ کردن) به طلای خالص برای افزایش استحکام و پایداری طلاست. زیرا طلا به تنهایی بسیار نرم است. طلای 18 عیار با عدد 750 نیز مشخص می‌شود.

دلیل خرید نیم‌ست طلا را برای خودتان مشخص کنید

پیش از خرید نیم ست طلا دلیل خرید خود را مشخص کنید. اگر دلیل خریدتان استفاده روزمره است، مدل‌هایی را انتخاب کنید که دوام و استحکام زیادی دارند.

توجه کنید که آیا به طلا حساسیت دارید یا خیر

اغلب کسانی که به طلا حساسیت دارند، در واقع به نیکل موجود در مصنوعات طلا آلرژی دارند. نیکل باعث استحکام و سفت شدن طلا می‌شود. به همین خاطر از این فلز به وفور در ساخت مصنوعات طلایی استفاده می‌شود. اما برخی از افراد به آن آلرژی دارند. اگر شما جزو این افراد هستید، پیش از خرید نیم‌ست طلا جدید با قیمت حتما به بالا بودن عیار آن توجه کنید. هر چه عیار طلا بالاتر باشد، خلوص آن بیشتر است و در نتیجه احتمال بروز آلرژی کمتر خواهد بود.

به کد طلا توجه کنید: توجه داشته باشید که “750 یا 18k” روی طلا نشان‌دهنده این است که آن قطعه از جنس طلا است.

نحوه محاسبه قیمت نیم ست طلا

معمولا بسیاری از خریداران طلا، اطلاعی از نحوه و همچنین فرمول محاسبه قیمت طلای خریداری شده ندارند. در این میان برخی طلافروشان با سودجویی از این موضوع سودهایی به مراتب بیشتر از عرف بازار دریافت می کنند. در این بخش می توانید وزن محصول مورد نظر و همچنین درصد سود و اجرت آن را وارد کنید و در سریع ترین زمان ممکن قیمت نیم ست طلا مد نظر خود را بر حسب قیمت لحظه ای طلا مشاهده کنید.

محاسبه گر طلای خریداری شده
تومان
گرم
تومان
درصد
درصد

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون جدید بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد

0 تومان

سوالات رایج در مورد تفاوت نیم‌ست طلا و سرویس طلا

آیا در نیم‌ست طلا دستبند وجود دارد؟

نیم ست معمولا شامل یک جفت گوشواره و یک گردنبند یا پلاک طلا است که ممکن است یک انگشتر هم به این مجموعه اضافه شود. اما در اکثر موارد دستبند طلا از نیم‌ست حذف شده است.

 

انواع نیم ست طلا

نیم‌ست‌ها می توانند طرح‌ها و مدل‌های مختلفی داشته باشند، همچنین امکان خرید نیم ست طلا با وزن‌های مختلف نیز وجود دارد. بنابراین نباید تصور شما از نیم‌ست، طلای سبک و ساده باشد. انواع نیم ست طلا شامل موارد زیر خواهد بود:

نیم‌ست جواهر

نیم‌ست ساخته شده از جواهر بدون شک زیباترین نوع نیم‌ست است. این نیم‌ست‌ها را می‌توان با انواع سنگ های جواهر از جمله یاقوت سرخ، یاقوت کبود، زمرد، الماس و … طراحی کرد. قیمت نیم‌ست‌های جواهر نسبت به نیم ست طلا ساده بسیار بالاتر است تا جایی که ممکن است حتی نسبت به یک سرویس طلای ساده نیز گران‌تر باشند.

نیم‌ست طلای ساده

برخی از نیم‌ست ها فقط از طلا ساخته می‌شوند، این نیم‌ست ها عموما بدون نگین هستند، از طرح‌های ساده هندسی تا مدل‌های مدرن و مینیمال در این دسته قرار می‌گیرند. با توجه ظرافت و سادگی که این نیم‌ست‌ها دارند معمولا قیمت مناسبی هم خواهند داشت.

نیم‌ست طلا سفید، زرد یا رزگلد

نیم ست طلا را می‌توان با ترکیبی از طلای سفید و زرد ساخت. این طلاهای ترکیبی امروزه طرفداران زیادی دارند. مدل‌های بسیار زیادی را می توان با ترکیب طلاهای رنگی تولید کرد. امروزه طلای سفید یا طلای رزگلد به مراتب طرفداران بیشتری نسبت به طلای زرد دارند. به همین دلیل اگر به دنبال خرید نیم‌ست طلا جدید هستید می توانید به نیم‌ست های چند رنگ یا نیم‌ست طلا سفید یا رزگلد هم فکر کنید.

نیم‌ست طلا تراش

در برخی از مدل‌ها به جای استفاده از نگین از تراش دادن طلا استفاده می‌کنند. تراش دادن طلا باعث می شود که بخش‌های تراش خورده بسیار درخشان و زیبا دیده شوند، طرح تراش بهترین جایگزین نگین است، چرا که در نیم‌ست طلای نگین‌دار به ویژه اگر نگین‌ها اتمی باشد، در زمان فروش ضرر بیشتری خواهید کرد. اما طلایی که دارای طرح تراش باشد علاوه بر زیبایی و درخشندگی ضرر کمتری در هنگام فروش دارند.
اگر علاقمند به نیم‌ست طلا نگین دار هستید، پیشنهاد می‌کنیم به جای خرید نیم‌ست با نگین اتمی، از نیم‌ست جواهر استفاده کنید. برای مدیریت بودجه نیز می‌توانید طلاهای ظریف‌تر انتخاب کنید.

نیم ست مرواریدی

یکی از جدیدترین و محبوب‌ترین مدل‌های نیم ست طلا، نوع مرواریدی است. این مدل از ترکیب مروارید به همراه آویز و یا پلاک طلا تشکیل شده است و در طول سال های اخیر یکی از پرفروش‌ترین مدل‌ها بوده است.

نیم ست مرواریدی معمولا از یک گردنبند با ترکیبی از مروارید و همچنین یک جفت گوشواره مرواریدی تشکیل شده است. این مدل نیم ست برای کسانی که به استایل مینیمال علاقه دارند انتخاب مناسبی است.

نیم ست زنجیری و آویزدار

یکی دیگر از جدیدترین انواع نیم‌ست، مدل زنجیری یا آویزدار است. اما این مدل نیم‌ست طلا شامل چه چیزهایی است؟ این مدل از یک زنجیر با یک آویز و یا پلاک با طرحی خاص، یا پلاک اسم و همچنین یک جفت گوشواره زنجیری تشکیل شده است و معمولا در طرح‌های ظریف طراحی شده و به فروش می‌رسد. نیم ست‌هایی با این طرح از پرفروش‌ترین نوع نیم ست‌های طلا هستند.

نیم ست ماه تولد

یکی دیگر از مدل‌های نیم ست طلا دخترانه، انواع نیم‌ست‌های ماه‌ تولد است. این مدل که از نماد ماه‌های مختلف سال مانند تیر، مرداد، شهریور و …ساخته شده، به صورت پلاک و یا آویزهای طلا و یا سنگی طراحی شده است.

این نیم ست معمولا از یک گردنبند و یک دستبند و در برخی مدل‌ها از یک جفت گوشواره تشکیل شده است. این مدل گزینه‌ای مناسب و شیک برای هدیه دادن به خصوص برای هدیه تولد است.

نیم ست طلای کودکان

در نیم ست طلا بچه گانه معمولا از اشکال هندسی و حلقوی جهت زیبایی بیشتر استفاده شده که جلوه خاصی به مدل ها می دهد.

ست و نیم ست های طلا سیاه قلم

نیم ست طلا سیاه قلم یکی از مدل‌های نیم ست و ست کامل طلا است که طرفداران زیادی دارد.

اگر شما تا به حال از خرید چنین طلای زیبایی اجتناب کردید، پیشنهاد ما این است که این ست زیبا را خریداری کرده و با لباس های خود ست کنید.

 

انتخاب نیم ست برای انواع پوست

رنگ پوست خانم‌ها تاثیر زیادی در خرید نیم ست طلا دارد. برای افرادی که رنگ پوست روشن و سفید دارند انتخاب نیم ست طلا سفید گزینه بسیار مناسبی به‌ حساب می‌آید. بلندی و کوتاهی گردن نیز گزینه دیگری است که برای گردنبند طلا باید در نظر داشته باشید. همچنین اگر دستبند طلا در نیم ست موجود بود، سایز مچ دست تاثیر بسیاری در زیباتر شدن آن دارد. انتخاب مناسب سایز از جمله مواردی است که فروشنده می‌تواند به مشتری مشاوره‌ای مناسب دهد.

نیم ست طلا جدید ظریف گزینه مناسبی جهت هدیه دادن به‌ حساب می‌آید. وزن پایین‌تر نسبت به سرویس کامل باعث شده بسیاری از مردم برای مراسمات این نمونه طلا را انتخاب نمایند. در برخی از انواع نیم ست، انگشترطلا به‌همراه گوشواره طلا و آویز است و در برخی دیگر دستبند طلا نیز وجود دارد. این نوع از زیورآلات برای گروه سنی خاصی ساخته نمی‌شود و هر فرد در هر موقعیت اجتماعی می‌تواند از این نمونه زیورآلات استفاده نماید.

 

نیم ست طلا حدودا چه قیمتی دارد؟

به این سوال به هیچ عنوان نمی‌توان پاسخ قطعی داد. موارد متعددی در تعیین قیمت نهایی طلا نقش دارند. در مورد قیمت نیم‌ست طلا همانند سایر مصنوعات طلا، همه چیز بستگی به اندازه و ابعاد، وزن و نگین ها خواهد داشت. نیم‌ست طلا سبک و ظریف معمولا قیمت ارزان‌تری هم دارد، نیم‌ست‌های سنگین یا نیم‌ست جواهرات با توجه به وزن و سنگهای قیمتی که در آنها به کار رفته است قیمت بالاتری خواهند داشت.

ضخیم یا نازک بودن زنجیر، میزان طلای به کار رفته در ساخت گوشواره و آویز طلا و همچنین آماده یا سفارشی بودن ساخت از جمله مواردی است که در تعیین قیمت نیم‌ست طلا تاثیرگذار هستند.

 

مزایای خرید آنلاین نیم ست طلا در سایت بازار طلا

 • صرفه جویی در زمان و هزینه ایاب و ذهاب
 • دریافت فاکتور رسمی با مجوز از اتحادیه طلافروشان
 • امکان تعویض و یا عودت نیم ست طلا در صورت عدم رضایت از خرید
 • امکان دسترسی به تمامی نیم ست های بازار طلا به صورت 24 ساعته
 • امکان خرید از تمامی طلافروشان سراسر کشور
 • امکان مشاهده نیم ست های طلافروشان از طریق موبایل و کامپیوتر
 • بررسی و مقایسه تمامی مدل های نیم ست طلافروشان و مشاهده جزئیات
 • دریافت نیم ست طلا از طریق پیک و پست بدون نیاز به حضور فیزیکی در طلافروشی
 • امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور خریداری شده
 • تنوع بالای مدل های نیم ست طلا در خرید اینترنتی

سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان را مشاهده و بررسی کنید و خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با رعایت تمام جوانب ایمنی و شفافیت با فروشنده طلا و جواهر ارتباط برقرار کرده و به صورت حضوری خرید کنید.


درباره نیم ست طلا بیشتر بخوانید
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟