بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید آنلاین طلا از طلافروشی های ایران

وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 14,288,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
7 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 13,078,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 13,584,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا پائولا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 11,452,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا فیروزه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.2 گرم
  قیمت :
 • 26,136,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 4.4 گرم
  قیمت :
 • 19,167,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.9 گرم
  قیمت :
 • 57,804,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 28,628,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 12,815,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 20,284,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.8 گرم
  قیمت :
 • 35,429,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
گردنی طلا پائولا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.6 گرم
  قیمت :
 • 15,399,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند لوکس پنتر طلا دره %2 تخفیف
وزن : 12.8 گرم
  قیمت :
 • 56,709,000 تومان
طلا
73.5 %
اجرت ساخت
19.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 9,509,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.4 گرم
  قیمت :
 • 18,754,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 12.6 گرم
  قیمت :
 • 56,285,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
رولباسی کرواتی ناموجود
وزن : 17.0 گرم
  قیمت :
 • 77,124,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
5 %
آویز %3 تخفیف
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 8,744,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.6 گرم
  قیمت :
 • 15,018,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.3 گرم
  قیمت :
 • 13,879,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 4.3 گرم
  قیمت :
 • 18,728,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 8.0 گرم
  قیمت :
 • 27,610,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 12.1 گرم
  قیمت :
 • 51,111,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.9 گرم
  قیمت :
 • 26,833,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 13.5 گرم
  قیمت :
 • 59,847,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 11.4 گرم
  قیمت :
 • 39,522,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 2.3 گرم
  قیمت :
 • 9,723,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.8 گرم
  قیمت :
 • 7,967,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 10.2 گرم
  قیمت :
 • 45,385,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.3 گرم
  قیمت :
 • 10,181,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 10.0 گرم
  قیمت :
 • 44,265,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 10.5 گرم
  قیمت :
 • 46,993,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 17.7 گرم
  قیمت :
 • 61,333,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.4 گرم
  قیمت :
 • 10,125,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا پائولا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 9,630,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 17.4 گرم
  قیمت :
 • 79,000,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 24,104,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
گردنبند الهیه ناموجود
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 14,802,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 31,553,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 22,132,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 21,525,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 32.3 گرم
  قیمت :
 • 112,247,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
گردنبند طلا شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.5 گرم
  قیمت :
 • 32,236,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 12.1 گرم
  قیمت :
 • 41,953,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 12,623,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 26,266,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 13.4 گرم
  قیمت :
 • 46,538,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.5 گرم
  قیمت :
 • 28,455,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %

گردنبند طلا

اگر قصد خرید گردنبند طلا دارید، می‌توانید در سایت بازار طلا از 3 درصد تخفیف ویژه و ارسال رایگان درب منزل روی تمامی مدل های گردنبند طلا بهره ببرید. همچنین می توانید از مجموعه گردنبندهای طلا با طرح‌های مختلف گالری های موجود در سایت دیدن کنید. به سادگی می توانید تمام مدل های روز بازار طلا را مشاهده و بررسی کرده و خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با فروشنده محصول ارتباط برقرار کنید و حضوری خرید کنید. ما شما را برای خریدی لذت بخش و انتخابی مناسب تا انتها همراهی میکنیم.

یکی از زیورآلات جذاب و مورد پسند خانم ها گردنبند طلا است. گردنبند طلا نوعی از جواهرات است که به دور گردن بسته می شود و احتمالاً یکی از اولین انواع زیورآلات بوده‌ که انسان‌ها استفاده می کردند. در ادامه با تاریخچه و همچنین نکات مهم قبل از خرید گردنبند طلا آشنا خواهید شد.

تاریخچه مختصری از گردنبند طلا

در طول تاریخ انواع گردنبندها در اندازه‌های مختلف وجود دارد. اولین گردنبندهای شناخته شده برای بشر از صدف طبیعی، استخوان حیوانات، سنگ و دندان ساخته شده اند که اغلب از طریق شکار به دست می‌آمدند. مصریان باستان مهره هایی از شیشه و سفال های لعاب دار می ساختند که بعداً از آن در ساخت انواع گردنبند استفاده کردند.

اختراع گردنبند بلافاصله با اختراع آویز دنبال شد و به سرعت در مصر باستان و همچنین در میان ایرانیان، رومیان و یونانیان آن زمان محبوبیت خود را به دست آورد. اغلب اوقات، آویزها به عنوان طلسم محافظ در برابر خطرات استفاده می شدند.

گردنبندها شکوفایی دیگری را در دوره رنسانس تجربه کردند و حتی از محبوبیت سنجاق سینه ها فراتر رفته و به نمادی از ثروت و موقعیت اجتماعی تبدیل شدند. به زودی پس از سال های رنسانس، گردنبندها از کانون توجه محو شدند.

نحوه ساخت گردنبند طلا

انواع گردنبند طلا

1. گردنبند اپرا

گردنبند اپرا با طول 36-30 اینچ، برای خانم هایی ایده آل است که اکسسوری هایشان کمی حال و هوای درام دارند و البته سبک لباس هایشان با این نوع گردنبند طلا زنانه سازگار است. می توان آن را به صورت تک رشته ای پوشید یا دو برابر یا دو لا کرد تا شبیه چوکر دو رشته ای به نظر برسد. با آویختن یک گردنبند اپرا به دور گردن شما، سبکی از مدل های قدیمی در مهمانی های معمولی خواهید داشت.

گردنبند اپرا

2. گردنبند چند رشته ای

بهترین چیز در مورد گردنبند های چند رشته ای با طول حدود 16-12 اینچ یا بیشتر، این است که رنگ ها و عناصر متفاوتی را به ظاهر شما می بخشد که از هماهنگی و مدل دادن با لباس های مختلف، امکانات بیشتری را ایجاد می کند. با این حال، این اکسسوری به ویژه در لباس های روشن که برای مهمانی های خانوادگی، مهمانی های ساحلی و یا بودن با دوستان صمیمی می پوشید، بسیار زیبا به نظر می رسد. گردنبند چند رشته ای ممکن است از مهره های نامتقارن به هم متصل شده باشد، تا به ظاهر شما کلی جنب و جوش ببخشد.

گردنبند چند رشته ای

3. گردنبند پرنس

این مدل گردنبند طلا با ظاهری سلطنتی در دو نوع سبک و سنگین طراحی می شود و آن را برای پوشیدن در همه موارد، مناسب می کند. طول آن بین 17 تا 19 اینچ است و می توان آن را به راحتی با یک ساری یا حتی یک لباس داخلی و غربی ترکیب کرد تا ظاهر شما را زیبا کند. گردنبند های پرنسسی دارای جزئیات درخشان با اشکال خیالی هستند که همه آنها به یک قطره مرکزی می رسند. می توانید این مدل گردنبند را در عروسی و جشن ها بپوشید.

گردنبند پرنس

4. گردنبند زنجیری

آیا می خواهید ظاهر خود را ساده و در عین حال پیچیده نگه دارید؟ پس دیگر فکر نکنید و گردنبند زنجیری با طول 17 تا 19 اینچ را انتخاب کنید که همانطور که از نامش مشخص است شامل یک زنجیر زیبا در قالب گردنبند است. اینها با لباس های ظریف که دارای رنگ های یکدست هستند خوب به نظر می رسند و گاه به گاه می توانید از آن استفاده کنید.

گردنبند زنجیری

5. گردنبند پلاسترونی

گردنبند های پلاسترونی سنگین، با طول 17 تا 23 اینچ، آن را برای مدل دهی با تاپ ها و لباس های تک رنگ ایده آل می کند. آنها تمایل دارند ناحیه بالای خط نیم تنه را بپوشانند و می توانند ظاهر شبانه شما را تقویت کنند. این گردنبند ممکن است از نقره، شیشه، چوب یا حتی سنگ تشکیل شده باشد. برای مهمانی های عصرانه و گاه به گاه مناسب است.

گردنبند پلاسترون

 

مهم ترین نکات در خرید گردنبند طلا

گزینه های زیادی برای خریدارانی که به دنبال گلوبند طلا هستند وجود دارد - هدف ما بررسی نوع سؤالاتی است که این خریداران باید بپرسند.

نحوه محاسبه قیمت گردنبند طلا

معمولا بسیاری از خریداران طلا، اطلاعی از نحوه و همچنین فرمول محاسبه قیمت طلای خریداری شده ندارند. در این میان برخی طلافروشان با سودجویی از این موضوع سودهایی به مراتب بیشتر از عرف بازار دریافت می کنند. در این بخش می توانید وزن محصول مورد نظر و همچنین درصد سود و اجرت آن را وارد کنید و در سریع ترین زمان ممکن قیمت گردنبند طلا مد نظر خود را بر حسب قیمت لحظه ای طلا مشاهده کنید.

محاسبه گر طلای خریداری شده
تومان
گرم
تومان
درصد
درصد

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون جدید بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد

0 تومان

مناسبت های خاص را در نظر بگیرید

قبل از شروع خرید گلوبند طلا، اولین چیزی که باید در نظر بگیرید مناسبت است. آیا گلوبند طلا را به عنوان هدیه سالگرد یا تولد می خرید یا فقط به دنبال دادن یک هدیه کوچک هستید؟

به عنوان مثال، اگر یک مناسبت خاص را جشن می گیرید، یک گردنبند شیک تر و گران تر ممکن است انتخاب خوبی باشد. گردنبند به خاطره ای ماندگار از این رویداد ویژه تبدیل خواهد شد اما اگر فقط به دنبال هدیه ای هستید که به طرف مقابل بگویید چقدر برای شما باارزش است، گردنبندی که بتواند هر روز از آن استفاده کند انتخاب مناسب‌تری می‌باشد. اگر قبل از خرید هدیه، همه جوانب را بررسی کنید، می‌توانید گردنبندی بخرید که هر چند کوچک باشد اما همیشه در ذهن طرف مقابلتان خواهد ماند.

 

چه نوع گردنبندی مناسب است؟

اگر به دنبال گردنبند طلا برای استفاده روزمره هستید، مدل‌های بادوام‌تر گزینه مناسب‌تری هستند و احتمالاً باید از طرح‌های زنجیر توخالی دوری کنید، زیرا بسیار آسیب‌پذیر هستند.

 

سبک مدنظر خود را انتخاب کنید

بعد از مشخص کردن مناسبت هدیه، نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید، سبک مورد پسند طرف مقابلتان است.

خانمی که به سبک‌های مینیمالیستی یا ساده پوشی علاقه دارد ممکن است به یک گردن بند پر زرق و برق و رنگارنگ علاقه ای نداشته باشد. همچنین خانمی با کمد لباسی پر از لباس‌های رنگارنگ ممکن است علاقه‌ای به گردنبندهای ظریف نداشته باشد.

انتخاب گردنبندی که با استایل شخصی طرف مقابل شما مطابقت داشته باشد، راهی عالی برای نشان دادن این است که وقت گذاشته‌اید و به آنچه که او بیشتر دوست دارد توجه کرده‌اید.

اگر از سبک مورد علاقه‌ی طرف مقابل اطلاعی ندارید و قبل از خرید زمان کافی دارید، توجه به مدل لباس‌ها و همچنین نوع جواهراتی که از قبل دارد، می تواند به شما کمک کند تا ایده بهتری از سبک مورد علاقه‌ی او پیدا کنید.

اگر آقا هستید و با انواع مدل های جواهرات آشنا نیستید، یا بانویی که تخصصی در خرید طلا و جواهرات ندارید، جزئیات مهمی وجود دارد که می‌توانید خرید گردنبند طلا را برای خود آسان‌تر کنید.

آیا برای خرید گردنبند طلا تمایل دارید از گردن بندهایی با آویزهای بزرگ، مهره‌های رنگارنگ یا قلاب‌های زیاد استفاده کنید یا قطعات کوچکتر و ظریف تر را ترجیح می دهید؟ اگر با گزینه‌ی دوم موافقید بهتر است جواهرات رسمی‌تری را انتخاب کنید.

 

گردنبند طلا با چه خلوصی ساخته می شود؟

نکته مهمی که در خرید گردنبند طلا باید به آن توجه کنید، خلوص طلا است. گردنبند طلا در انواع خلوص عرضه می شود. 9 عیار (37.5 درصد طلا)، 14 عیار (58.33 درصد طلا)، 18 عیار (75 درصد طلا)، 22 عیار (91.66 درصد طلا) و 24 عیار (99.99 درصد). به سادگی می توان گفت هرچه تعداد عیار طلا بیشتر باشد، خلوص آن بالاتر است.

 

گردنبند طلا زرد 22 عیار

داشتن گردنبند طلای 24 عیار بسیار لذت‌بخش است اما به دلیل نرمی طلای خالص انتخاب مناسبی به حساب نمی‌آید. بنابراین بهترین حالت از لحاظ خلوص و استحکام، طلای 22 یا 18 عیار می‌باشد. گردنبندهای طلای 22 عیار اغلب زرد هستند (به رنگ طبیعی طلا)، در حالی که طلای 18 عیار دارای رنگ‌های بیشتری مثل سفید و رزگلد است.

 

گردنبند طلا سفید 18 عیار

در صورت داشتن آلرژی - اغلب به نیکل - حتما خلوص طلا را در نظر داشته باشید. هرچه خلوص طلا کمتر باشد، ممکن است طلای شما حاوی نیکل بیشتری باشد. اگر پوست حساسی دارید و مستعد ابتلا به آلرژی هستید، از گردنبندهایی با عیار 18 یا بالاتر استفاده کنید.

 

از کجا بفهمم طلا واقعی است؟ یا وزن عیار مشخص شده است؟

برای تأیید اصالت طلا در ایران، همه قطعات طلا باید علامت گذاری شوند و این یک قانون ثابت می‌باشد. هنگامی که یک گردن بند طلا ساخته می شود باید عیار و کد سازنده روی آن حک شده باشد(به طور مثال کد سازنده به صورت T1224)

 

گردنبند  طلا، توپر یا توخالی

گردنبندهای طلای توپر، گران تر و بادوام تر از گردنبندهای طلای تو خالی است. گردنبندهای توخالی ارزان‌تر هستند، اما یک مشکل بزرگ دارند. این گردنبندها به راحتی شکسته می‌شوند و اگر این اتفاق بیفتد، تعمیر آنها دشوار است.

گردنبندهای طلای آبکاری شده ارزان‌تر هستند، اما روکش آن پس از مدتی از بین می‌رود و فلز زیر روکش نمایان می‌شود و اگر بخواهید رنگ آن را بازیابی کنید، باید گردنبند را دوباره آبکاری کنید.

 

گردنبند طلا چه نوع قفلی دارد؟

یکی دیگر از فاکتورهای مهم در استفاده از گردنبند طلا، نوع قفل آن است. گیره‌های خرچنگ بسیار محبوب هستند، زیرا به راحتی باز می شوند، بادوام تر هستند و کمتر به لباس گیر می کنند.

 •  استفاده از مدل قلاب ساده بسیار آسان است، اما به اندازه قلاب خرچنگ ایمن نیست.
 • قلاب حلقه‌ای مطمئن است، اما ممکن است هنگام بستن یا بازکردن گردنبند به کمک نیاز داشته باشید.

 

انتخاب سایز مناسب گردنبند طلا

هنگام خرید گردنبند طلا، انتخاب سایز مناسب نکته بسیار مهمی است و برای انجام این کار، باید مطمئن شوید که درک خوبی از مفهوم سایزهای گردنبند و نوع لباس مناسب همراه آن داشته باشید. در اینجا یک راهنمای 3 مرحله ای سریع برای اندازه گیری طول گردنبند آورده شده است.

 • اگر به یک گردن بند علاقه دارید و می خواهید ظاهر آن را به خوبی درک کنید، یک تکه نخ را به همان اندازه ببرید. برای انجام این کار، نخ را به صورت صاف روی میز بگذارید و علامت بزنید و سپس در اندازه مشخص شده برش دهید. نخ را دور گردن خود قرار دهید و محل قرارگیری گردنبند را مشاهده کنید.

 

 • اگر قصد خرید گردنبند طلایی دارید که نسبت به گردنبدهای قبلی شما متفاوت باشد و دوست دارید با لباس خاصی از آن استفاده کنید، در مرحله اول لباس خود را به تن کنید و سپس با یک زنجیر یا ریسمان اندازه‌ای که گردنبند با لباس شما هماهنگ است را مشخص کنید و سپس اقدام به خرید کنید.

 

 • طول آن را با گردنبندی که قبلاً دارید مقایسه کنید. گردنبند مشابهی را در خانه اندازه بگیرید و محل قرارگرفتن آن روی گردن خود را مشاهده کنید و با گردنبند جدیدی که قصد خرید آن را دارید مقایسه کنید.

 

قد استاندارد برای 6 نوع گردنبند اصلیسایز استاندارد در هنگام خرید گردنبند طلا

 

استایل مناسب گردنبند عروس برای انواع مختلف لباس عروس

خرید گردنبند طلا مناسب برای انواع لباس عروس

خرید گردنبند طلا استاندارد برای انواع لباس عروس

خرید گردنبند طلا مطابق با انواع لباس عروس

خرید گردنبند طلا هماهنگ با انواع لباس عروس

نکات دیگری برای استایل گردنبند عروس

 • در صورتی که می‌خواهید لباس عروس بدون پشت داشته باشید، یک گردنبند پشتی که از زنجیر یا مروارید ساخته شده است را امتحان کنید.
 • اگر لباس شما دارای تزئینات، جزئیات پیچیده، گلدوزی و درخشندگی در قسمت بالاتنه است، گردنبند را به کلی رها کنید تا از برخورد بیش از حد آن به لباس جلوگیری کنید.
 • اگر در مورد اندازه‌های مختلف گردنبند مطمئن نیستید، یک گردنبند با قابلیت تنظیم سایز را انتخاب کنید و آن را در اندازه‌های مختلف امتحان کنید تا سایز دلخواه خود را به دست آورید.
 • هنگام پوشیدن گردنبندهای کوتاه تر، از گوشواره‌های میخی کلاسیک استفاده کنید تا ظاهری زیباتر داشته باشید.
 • زیورآلات خود را هماهنگ با یکدیگر انتخاب کنید و از ترکیب رنگ‌های مختلف نیز خودداری کنید.

 

سایزهای مختلف گردنبند طلا برای هر یقه

استاندارد خرید گردنبند طلا برای انواع یقه

 

بررسی کنید که آیا گردنبند طلا سطح صافی دارد

یکی از ویژگی‌های گردنبند طلا که اغلب نادیده گرفته می‌شود، میزان برجستگی و صافی سطح آن است.

ممکن است فکر کنید این نکته اهمیت زیادی ندارد، اما اگر گردنبند شما سطح صاف نداشته باشد و بخواهید چندین ساعت از آن استفاده کنید، پوست شما را تحریک می کند. انگشتان خود را روی سطح گردنبند بکشید تا مطمئن شوید برآمدگی غیرعادی روی آن وجود نداشته باشد که پوست شما را اذیت کند یا به لباس شما گیر کند.

از فروشندگان قابل اطمینان خرید کنید

اگر نه خودتان در خرید گردنبند طلا تجربه دارید و نه آشنایی که بتواند به شما کمک کند، تنها یک راه حل باقی میماند. خرید از طلافروشی هایی معتبر! طلافروشی های معتبر معمولا زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر هستند. بنابراین فعالیتشان از چشم اتحادیه پنهان نمی ماند. در سایت بازار طلا فقط طلافروشان معتبری که از اتحادیه طلا جواز کسب دارند ثبت نام می شوند و ویترین آنلاین خود را راه اندازی می کنند.

مزایای خرید آنلاین گردنبند طلا در سایت بازار طلا

 • صرفه جویی در زمان و هزینه ایاب و ذهاب
 • دریافت فاکتور رسمی با مجوز از اتحادیه طلافروشان
 • امکان تعویض و یا عودت گردنبند طلا در صورت عدم رضایت از خرید
 • امکان دسترسی به تمامی گردنبندهای طلا در سایت بازار طلا به صورت 24 ساعته
 • امکان خرید از تمامی طلافروشان سراسر کشور
 • امکان مشاهده گردنبندهای طلافروشان از طریق موبایل و کامپیوتر
 • بررسی و مقایسه تمامی مدل های گردنبند طلافروشان و مشاهده جزئیات
 • دریافت گردنبند طلا از طریق پیک و پست بدون نیاز به حضور فیزیکی در طلافروشی
 • امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور خریداری شده
 • تنوع بالای مدل های گردنبند طلا در خرید اینترنتی

سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان را مشاهده و بررسی کنید و خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با رعایت تمام جوانب ایمنی و شفافیت با فروشنده طلا و جواهر ارتباط برقرار کرده و به صورت حضوری خرید کنید.


درباره گردنبند طلا بیشتر بخوانید
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟