بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید آنلاین طلا از طلافروشی های ایران

زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 18,420,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 4.6 گرم
  قیمت :
 • 19,616,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 5,522,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
رنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 17,742,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
رنجیر طلا کارتیه ناموجود
وزن : 27.4 گرم
  قیمت :
 • 111,278,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 8.3 گرم
  قیمت :
 • 35,225,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 29.0 گرم
  قیمت :
 • 130,720,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 13,312,000 تومان
طلا
73.5 %
اجرت ساخت
19.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 12,452,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 29.8 گرم
  قیمت :
 • 127,211,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.9 گرم
  قیمت :
 • 6,702,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
زنجیر طلا دیسکو ناموجود
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 4,242,000 تومان
طلا
82.5 %
اجرت ساخت
10.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 8.4 گرم
  قیمت :
 • 35,651,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
زنجیر طلا فلامینگو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 0.6 گرم
  قیمت :
 • 2,519,000 تومان
طلا
79.5 %
اجرت ساخت
13.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.1 گرم
  قیمت :
 • 8,955,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 26,338,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 6,528,000 تومان
طلا
87 %
اجرت ساخت
6 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.5 گرم
  قیمت :
 • 6,183,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
زنجیر طلا رولو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.9 گرم
  قیمت :
 • 16,693,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 7.2 گرم
  قیمت :
 • 24,936,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 1.8 گرم
  قیمت :
 • 7,718,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.7 گرم
  قیمت :
 • 35,459,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
7 %
زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.5 گرم
  قیمت :
 • 50,977,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.3 گرم
  قیمت :
 • 7,883,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
زنجیر طلا میورو سفید آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.9 گرم
  قیمت :
 • 8,415,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.9 گرم
  قیمت :
 • 8,304,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا میرو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 19,968,000 تومان
طلا
73.5 %
اجرت ساخت
19.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 10,731,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 6,514,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
7 %
سود فروشنده
7 %
رنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.7 گرم
  قیمت :
 • 42,252,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 18.0 گرم
  قیمت :
 • 62,375,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 3.8 گرم
  قیمت :
 • 16,290,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
زنجیر طلا طنابی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.0 گرم
  قیمت :
 • 16,875,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 4.8 گرم
  قیمت :
 • 20,359,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 10,536,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
7 %
سود فروشنده
7 %
زنجیر طلا رولو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 16,007,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.4 گرم
  قیمت :
 • 15,063,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.1 گرم
  قیمت :
 • 8,955,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 8.3 گرم
  قیمت :
 • 35,353,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 6,434,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
7 %
سود فروشنده
7 %
زنجیر طلا طنابی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 15,567,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 10,945,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 4.3 گرم
  قیمت :
 • 18,294,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
رنجیر طلا والتر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 14.2 گرم
  قیمت :
 • 62,595,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 18,420,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 13.7 گرم
  قیمت :
 • 47,406,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
زنجیر طلا بیزمارک آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 13,054,000 تومان
طلا
82.5 %
اجرت ساخت
10.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 8,657,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %

فهرست مطالب

زنجیر طلا

اگر قصد خرید زنجیر طلا دارید، می‌توانید در سایت بازار طلا از 3 درصد تخفیف ویژه و ارسال رایگان درب منزل روی تمامی مدل های زنجیر طلا بهره ببرید. همچنین می توانید از مجموعه زنجیرهای طلا با طرح‌های مختلف گالری های موجود در سایت دیدن کنید. به سادگی می توانید تمام مدل های روز بازار طلا را مشاهده و بررسی کرده و خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با فروشنده محصول ارتباط برقرار کنید و حضوری خرید کنید. ما شما را برای خریدی لذت بخش و انتخابی مناسب تا انتها همراهی میکنیم.

یکی از اجزای اصلی سرویس و گردنبندهای طلا، زنجیر طلا است که دارای مدل های مختلف می باشد. زنجیر طلا به تنهایی و همچنین با پلاک طلا قابل استفاده می باشد. در ادامه با انواع زنجیر طلا آشنا خواهید شد.

به طور کلی انواع زنجیر طلا، اشکال و بافت‌های متفاوتی دارند که باعث می‌شود انتخاب بین آنها کمی دشوار باشد. زنجیرهای طلا به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

 1. زنجیر کلاسیک شامل کابل، رولو، مارینر، کوروت و فیگارو است.
 2. زنجیره های مدرن شامل Omega، Mariner، Box، Singapore و Razor هستند.
 3. زنجیره های طراحی بافت: شامل مدل های: پاپ کورن، بیزانس، طناب، توپ و اسپیگا یا گندم

بهترین نوع زنجیر طلا چیست؟

پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که شما چه چیزی را "بهترین" می دانید. انتخاب بهترین زنجیر طلا به هدف شما از خرید بستگی دارد.

نحوه ساخت زنجیر طلا

انواع زنجیر طلا

لیست زیر شامل جدیدترین مدل های زنجیر طلا و 16 مدل برتر از این سه دسته است.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل گوی

Ball / Bead- زنجیر طلا مدل گوی یا مهره 

زنجیر طلا توپی یکی از مدل‌های زنجیر طرح بافت دار است که از مهره های به هم پیوسته ساخته می‌شود. این مهره ها را می توان به یکدیگر بسته یا با فاصله از هم قرار داد. این مدل استحکام زیادی ندارد و در عین حال برای استایل‌های اسپرت مناسب است.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل جعبه

Box- زنجیر طلا مدل جعبه

زنجیر طلای جعبه ای یکی از مدل‌های سری گردنبندهای مدرن است که از مکعب های کوچکی ساخته شده است. این مدل‌ها بسیار محکم هستند و به راحتی پاره نمی‌شوند. ساختار زنجیر طلا جعبه ای به گونه‌ای است که در صورت افتادن یا شکستن یکی از قطعات می توان بدون آسیب به ظاهر آن را تعویض کرد.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل کابل

Cable- زنجیر طلا مدل کابلی

ساده ترین زنجیر در بین زنجیرهای طلای کلاسیک، مدل کابل است که در صورت آسیب به راحتی قابل تعمیر است. استفاده از این مدل زنجیر قرن ها متداول بوده و بیشترین استفاده را در بین جواهرات داشته است. مدل کابل معمولا بدون آویز استفاده نمی شود.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل کوبایی

 Curb & cuban- زنجیر طلا مدل کوبایی یا پیوندی

این زنجیر کلاسیک یکی از مدل های ساده می‌باشد که از قلاب های به هم پیوسته ساخته شده است. آقایان معمولاً تمایل بیشتری به خرید زنجیر طلا از نوع کوبایی دارند، اما انواع کوچکتر و ظریف‌تر آن به همراه آویز برای خانم‌ها نیز مناسب است. زنجیرهای کوبایی انتخابی عالی برای ست کردن با حلقه‌های کلاسیک هستند. زنجیرهای کوبایی از حلقه‌های بیضی شکل پیچ خورده ساخته شده‌اند که برای صاف قرار گرفتن و مقاومت در برابر پیچ خوردگی طراحی شده‌اند. این مدل زنجیر با نام پیوندی نیز شناخته می شود.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل فیگارو

Figaro- زنجیر طلا مدل فیگارو

زنجیرطلای فیگارو یکی از انواع گردنبند کلاسیک مدل کرب است که اصالتی ایتالیایی دارد. قلاب های صاف در اندازه های مختلف که به صورت متناوب قرار می گیرند، ساختار این زنجیره را تشکیل می دهند. یک تکه بلند و 2 یا 3 تکه کوتاه تر برای ساخت این زنجیر طلا استفاده می‌شود. مدل فیگارو برای آقایان و خانم ها قابل استفاده است.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل طناب

Rope- زنجیر طلا مدل طناب 

یکی از انواع زنجیرهای مدل‌ بافت‌دار زنجیر طلای طناب است. دراین مدل قلاب‌ها با یک الگوی پیچ خورده در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا ساختاری شبیه به یک رشته داشته باشند. این زنجیر، یکی از محکم ترین و بادوام ترین مدل‌های زنجیر طلا است.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل سنگاپور

Singapore- زنجیر طلا مدل سنگاپور

زنجیر سنگاپوری یکی از انواع گردنبندهای مدرن است که از قلاب های به هم پیوسته ساخته شده است. استحکام ساختار آن امکان استفاده از آویزهای سنگین را فراهم می کند. تفاوت این مدل با سایر مدل‌ها خاصیت ارتجاعی آن است که آن را به یکی از بهترین انتخاب ها جهت خرید زنجیر طلا و استفاده روزمره از آن تبدیل می کند.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل مار

Snake- زنجیر طلا مدل مار

همانطور که از نام آن پیداست، این زنجیر مدرن ظاهری شبیه به مار دارد و بسیار انعطاف پذیر است. حلقه های ریز محکم و نزدیک به هم، ساختار ظریف این مدل را ایجاد کرده که با آویز، زیبایی آن چندین برابر می‌شود.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل گندم

Spiga / wheat- زنجیر طلا مدل گندم یا اسپیگا

قطعات بیضی شکل زنجیر طلای اسپیگا با تقارن کامل به هم پیچیده شده اند و ساختار این زنجیر شبیه به گندم را تشکیل می دهند.

زنجیر گندم بافتی نسبتا محکم دارد که برای استفاده با آویز بسیار مناسب است.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل بیزانس

BYZANTINE- زنجیر طلا مدل بیزانس

زنجیر مدل بیزانس گونه‌ای از زنجیر جعبه است. زنجیرهای بیزانس دارای بافت منحصربه‌فردی هستند و توسط پیوندهای بیضی شکلی که از داخل یکدیگر عبور می‌کنند، ایجاد می‌شوند.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل بافت متقاطع

 criss-cross- زنجیر طلا مدل بافت متقاطع

زنجیر بافت متقاطع از پیوندهای کوچک و مسطح ساخته می‌شود که از روی یکدیگر عبور می کنند.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل فرانکو

FRANCO- زنجیر طلا مدل فرانکو

مدل فرانکو با الهام از تولیدکنندگان ایتالیایی ساخته شده‌ است که چند گردنبند را با پیوندهای V شکل ترکیب می کنند.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل دریانورد

MARINER- زنجیر طلا مدل دریانورد

مدل دریانورد یا ملوانی از پیوندهای بیضی شکل با یک خط وسط هر پیوند ساخته شده است. این زنجیر در برابر پیچ خوردگی  کاملا مقاوم است. زنجیر دریانورد به دلیل شباهتش به زنجیر لنگر کشتی، به این نام معروف شده است.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل گیره کاغذ

PAPERCLIP- زنجیر طلا مدل گیره کاغذ

زنجیری ساده و در عین حال شیک است که پوشیدن آن بسیار راحت است.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل رولو

ROLO- زنجیر طلا مدل رولو

مانند زنجیر مدل کابل که با پیوندهای ساده بیضی شکل ساخته شده است، زنجیر رولو با حلقه های گرد متقارن ساخته می شود تا ظاهری سنگین تر داشته باشد.

 

 

خرید زنجیر طلا مدل شاه ماهی

Herringbone- زنجیر طلا مدل شاه ماهی

زنجیر شاه ماهی شبیه به تیغ ماهی است و از پیوندهای شیبدار کوتاه و متناوب در دو یا چند ردیف موازی ساخته می‌شود.

نحوه محاسبه قیمت زنجیر طلا

معمولا بسیاری از خریداران طلا، اطلاعی از نحوه و همچنین فرمول محاسبه قیمت طلای خریداری شده ندارند. در این میان برخی طلافروشان با سودجویی از این موضوع سودهایی به مراتب بیشتر از عرف بازار دریافت می کنند. در این بخش می توانید وزن محصول مورد نظر و همچنین درصد سود و اجرت آن را وارد کنید و در سریع ترین زمان ممکن قیمت زنجیر طلا مد نظر خود را بر حسب قیمت لحظه ای طلا مشاهده کنید.

محاسبه گر طلای خریداری شده
تومان
گرم
تومان
درصد
درصد

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون جدید بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد

0 تومان

قوی ترین نوع زنجیرطلا

در هنگام خرید زنجیر طلا استحکام مهم ترین نکته‌ای است که باید به آن توجه داشت زیرا هر چه زنجیر مستحکم‌تر باشد، دوام آن بیشتر است و می توان آویزهای سنگین تری همراه با آن استفاده کرد. زنجیر هایی که دارای پیوندهای به هم پیوسته هستند معمولا محکم ترین نوع زنجیر طلا هستند.

احتمال شکستن زنجیرهای سفت (مانند مدل مار) نسبت به سایر مدل‌ها بیشتر است. برخی از قوی ترین انواع زنجیر طلا شامل زنجیر کابل، کرب، فیگارو، مارینر و طناب است که به خوبی آویزها را نگه می دارند، به خصوص اگر ضخیم باشند. همیشه سعی کنید آویزی انتخاب کنید که با زنجیر شما ست شود و همچنین به وزن آویز نیز توجه داشته باشید.

 

ضعیف ترین انواع زنجیر طلا

اگر زنجیر طلای شما انعطاف پذیری مناسبی نداشته باشد استحکام نیز پایین می‌آید و منجر به شکستن آن می‌شود. برای نگهداری از این مدل زنجیرها باید مراقبت بیشتری انجام شود. برخی از ضعیف ترین زنجیره ها شامل شاه ماهی، مار و امگا است. همچنین زنجیر توپ/ مهره نیز جزو ضعیف‌ترین مدل‌هاست، زیرا پیوندهای باریکی که توپ‌ها را در کنار هم نگه می‌دارند ممکن است خم شوند یا بشکنند.

 

شیک ترین زنجیر طلا

این بستگی به سلیقه شما دارد. اگر به دنبال زنجیر طلایی هستید که به تنهایی شیک باشد، مدل‌هایی مانند اسپیگا، مارینر، طناب یا فیگارو را انتخاب کنید. برای مردان، زنجیرهای ضخیم‌تر، شیک‌تر به نظر می رسند، در حالی که برای زنان، زنجیر نازک تر با آویز، انتخاب مناسب‌تری است.

 

مقرون به صرفه ترین زنجیر طلا

قیمت خرید زنجیر طلا به مقدار طلایی که در ساخت آن استفاده شده است بستگی دارد و ارتباطی با سبک آن ندارد. با این حال، رایج‌ترین سبک‌های مورد استفادهاز لحاظ قیمت ارزان تر، زنجیر توپی، زنجیر رولو و زنجیر کابل است.

 

بهترین فلزات برای ساخت زنجیر

پلاتین: پلاتین دوام بالایی دارد و در عین حال جزو گران‌ترین فلزات جهت ساخت زنجیر می‌باشد. به همین دلیل بسیاری از افراد طلای سفید که شباهت زیادی به پلاتین دارد را انتخاب می‌کنند.


طلا: طلا یکی از پرطرفدارترین گزینه ها برای ساخت زنجیر است. طلای 14 عیار و 18 عیار متداول‌ترین عیارهای قابل استفاده هستند. در ایران اغلب طلاها با عیار 18 به فروش می رسند. همچنین فلز طلا دارای رنگ‌های زرد، سفید و رزگلد می‌باشد.


نقره: زنجیر نقره برای جواهرات ارزان قیمت مناسب‌تر است. بیشتر طراحان از فلز نقره با عیار 925 (که به عنوان نقره استرلینگ نیز شناخته می شود) استفاده می‌کنند زیرادوام بیشتری دارد. با این حال، زنجیرهای نقره با گذشت زمان کدر می‌شوند و برای اطمینان از براق ماندن، نیاز به پرداخت دوره ای دارند.


تیتانیوم: آلیاژی ارزان، سبک و بسیار بادوام است که ظاهری تیره‌تر از طلای سفید و نقره دارد. زنجیرهای تیتانیوم نیز به نگهداری کمتری نیاز دارند.


از جمله فلزات دیگری که در ساخت زنجیر طلا به کار می‌رود می‌توان فولاد ضد زنگ و کاربید تنگستن را نام برد. هنگام خرید زنجیر ساخته شده از فلزات متفرقه، همیشه دوام، قیمت و ظاهر را در نظر داشته باشید. همچنین در خرید زنجیر طلا مراقب روی و نیکل موجود آلیاژها باشید، زیرا این آلیاژها معمولاً حساسیت‌زا هستند.

 

سوالات متداول در مورد زنجیر طلا

بهترین نوع زنجیر طلا برای آویز چیست؟

اگر می خواهید در کنار زنجیر طلای خود از آویز استفاده کنید، به استحکام زنجیر توجه داشته باشید. برخی از انواع مدل‌های مستحکم عبارتند از: کابل، مهره، حاشیه، طناب و زنجیر سنگاپور.

 

محکم ترین نوع زنجیر چیست؟

مدل زنجیر دارای پیوندهای به هم پیوسته استحکام و همچنین انعطاف پذیری بیشتری دارد، خم نمی شود و در صورت شکستگی می‌توان به راحتی آن را تعمیر کرد.

 

چه نوع زنجیر طلایی درخشش بیشتری دارد؟

درخشان‌ترین مدل ها جهت خرید زنجیر طلا شامل طناب و زنجیر سنگاپور است. این مدل‌ها دارای پیوندهای پیچشی هستند که نور را از زوایای مختلف منعکس می کنند و درخشندگی آنها را افزایش می دهند.

 

محبوب ترین انداره زنجیر طلا چقدر است؟

زنجیرهای طلا در اندازه های مختلف از 16 اینچ تا 36 اینچ و بالاتر وجود دارند. با این حال، متداول‌ترین انداره زنجیر حدود 18 اینچ است که زیر گردن و بالای سینه قرار می گیرد.

سایزهای مختلف جهت خرید زنجیر طلا

ضخامت زنجیر طلا چقدر باید باشد؟

ضخامت زنجیرهای طلا متفاوت است و رایج ترین ضخامت آن بین 1 تا 1.5 میلی متر است.

 

آیا استحکام زنجیرهای توخالی مناسب است؟

زنجیرهای توخالی شبیه به زنجیرهای معمولی به نظر می رسند، اما سبک تر هستند و به راحتی می توانند پاره شوند. همچنین به راحتی فرورفته و تعمیر آنها دشوار است. زنجیرهای توخالی قیمت مناسب‌تری دارند و برای تزئین لباس مناسب هستند.

 

ایمن ترین قفل زنجیر طلا چیست؟

انواع مختلف قفل‌ها در هنگام خرید زنجیر طلا وجود دارد، اما ایمن‌ترین نوع آن خرچنگ و قلاب حلقه ای و فنری است.

 

مناسب ترین عیار برای زنجیر طلا

برای خرید زنجیر طلا با ماندگاری بیشتر، از سطح خلوص پایین تر مانند 10 یا 12 عیار استفاده کنید. در این عیار، طلای کمتری استفاده شده اما ماندگاری آن بیشتر است. همچنین عیار 14 نیز دوام بالا و رنگ طلایی زیبایی دارد مورد پسند اکثر مردم می‌باشد. با این حال، استاندارد ساخت و فروش طلا در ایران طلای 18 عیار است که هم دوام قابل قبولی دارد و هم رنگ زیباتری نسبت به عیار 14 دارد.

 

آیا می توان هر روز زنجیر طلا پوشید؟

زنجیر طلا را می توان هر روز پوشید، اما ممکن است به مرور زمان دچار حساسیت شوید. با این حال، اکثر مردم تمایل دارند زنجیر طلای خود را همیشه و در همه حالت استفاده کنند، حتی هنگام دوش گرفتن و خواب. برای حفظ ماندگاری و زیبایی، بهتر است زنجیر طلای خود را به صورت دوره ای تمیز کنید.

 

راهنمای خرید زنجیر طلا

از فروشندگان قابل اطمینان خرید کنید

اگر نه خودتان در خرید زنجیر طلا تجربه دارید و نه آشنایی که بتواند به شما کمک کند، تنها یک راه حل باقی میماند. خرید از طلافروشی هایی معتبر! طلافروشی های معتبر معمولا زیر نظر و مورد تایید اتحادیه طلا و جواهر هستند. بنابراین فعالیتشان از چشم اتحادیه پنهان نمیماند. در سایت بازار طلا فقط طلافروشان معتبری که از اتحادیه طلا جواز کسب دارند ثبت نام می شوند و ویترین آنلاین خود را راه اندازی می کنند.

مزایای خرید آنلاین زنجیر طلا در سایت بازار طلا

 • صرفه جویی در زمان و هزینه ایاب و ذهاب
 • دریافت فاکتور رسمی با مجوز از اتحادیه طلافروشان
 • امکان تعویض و یا عودت زنجیر طلا در صورت عدم رضایت از خرید
 • امکان دسترسی به تمامی زنجیرهای بازار طلا به صورت 24 ساعته
 • امکان خرید از تمامی طلافروشان سراسر کشور
 • امکان مشاهده زنجیرهای طلافروشان از طریق موبایل و کامپیوتر
 • بررسی و مقایسه تمامی مدل های زنجیر طلافروشان و مشاهده جزئیات
 • دریافت زنجیر طلا از طریق پیک و پست بدون نیاز به حضور فیزیکی در طلافروشی
 • امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور خریداری شده
 • تنوع بالای مدل های زنجیر طلا در خرید اینترنتی

سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان را مشاهده و بررسی کنید و با رعایت تمام جوانب ایمنی و شفافیت برای خرید نهایی با فروشنده طلا و جواهر ارتباط برقرار کنید و به صورت آنلاین یا حضوری خرید خود را انجام دهید.


درباره زنجیر طلا بیشتر بخوانید
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟