بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید آنلاین طلا از طلافروشی های ایران

وزن : 2.4 گرم
  قیمت :
 • 8,808,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
گوشواره طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 32,382,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا اریانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.4 گرم
  قیمت :
 • 34,543,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 3.5 گرم
  قیمت :
 • 12,808,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
گوشواره طلا آویزی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 12,469,000 تومان
طلا
84.5 %
اجرت ساخت
8.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 7,458,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 18,577,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 13,542,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 3.8 گرم
  قیمت :
 • 17,124,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 13,510,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
6 %
وزن : 1.5 گرم
  قیمت :
 • 7,257,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا پرنسس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 14,485,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 3.3 گرم
  قیمت :
 • 12,257,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
گوشواره طلا آریانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.0 گرم
  قیمت :
 • 41,773,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 9,798,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 3.4 گرم
  قیمت :
 • 12,441,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 1.7 گرم
  قیمت :
 • 7,930,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا ناموجود
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 7,177,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 3.3 گرم
  قیمت :
 • 12,221,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
گوشواره طلا ماریا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.9 گرم
  قیمت :
 • 8,505,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 12,282,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 17,288,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 9,299,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا درسا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.8 گرم
  قیمت :
 • 12,291,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 1.7 گرم
  قیمت :
 • 7,930,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 9,872,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 4.6 گرم
  قیمت :
 • 21,714,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا فیوژن آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 12,684,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 9,105,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.9 گرم
  قیمت :
 • 18,457,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا آریانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 23,269,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 6,655,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 10,606,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 20,434,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا ناموجود
وزن : 3.5 گرم
  قیمت :
 • 13,746,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا آریانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.3 گرم
  قیمت :
 • 15,058,000 تومان
طلا
76.5 %
اجرت ساخت
16.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 1.8 گرم
  قیمت :
 • 8,638,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.4 گرم
  قیمت :
 • 19,963,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا شقایق آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.3 گرم
  قیمت :
 • 14,285,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 6.1 گرم
  قیمت :
 • 27,534,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.0 گرم
  قیمت :
 • 19,148,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا حلقه ای آنلاین بخرید
وزن : 7.8 گرم
  قیمت :
 • 37,201,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا طرح ماهی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 6,196,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 3.9 گرم
  قیمت :
 • 18,196,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.5 گرم
  قیمت :
 • 33,929,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 7,647,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا دوریکا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 11,555,000 تومان
طلا
78.5 %
اجرت ساخت
14.5 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا دوریکا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 14,377,000 تومان
طلا
78.5 %
اجرت ساخت
14.5 %
سود فروشنده
5 %

گوشواره طلا

اگر قصد خرید گوشواره طلا دارید، می‌توانید در سایت بازار طلا از 3 درصد تخفیف ویژه و ارسال رایگان درب منزل روی انواع گوشواره طلا بهره ببرید. همچنین می توانید از مجموعه گوشواره های طلا با طرح‌های مختلف گالری های موجود در سایت دیدن کنید. به سادگی می توانید تمام مدل های روز بازار طلا را مشاهده و بررسی کرده و خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با فروشنده محصول ارتباط برقرار کنید و حضوری خرید کنید. ما شما را برای خریدی لذت بخش و انتخابی مناسب تا انتها همراهی میکنیم.

گوشواره طلا هزاران سال است که یکی از زیورآلات شیک برای مردان و زنان به حساب می‌آید. جای تعجب نیست که این نوع زیورآلات بسیار محبوب هستند، زیرا چهره شما را روشن‌تر می کنند و درخشندگی ظریفی به پوست شما می بخشند که همیشه جذاب به نظر برسید. نائومی سارنا، طراح جواهرات، می‌گوید: «اولین چیزی که به آن نگاه می‌کنم، چشم‌های یک فرد است. گوشواره‌ها هم سطح چشم ها هستند و درخشش چشمان شما را تکمیل می کنند.

نحوه ساخت گوشواره طلا

نحوه محاسبه قیمت گوشواره طلا

معمولا بسیاری از خریداران طلا، اطلاعی از نحوه و همچنین فرمول محاسبه قیمت طلای خریداری شده ندارند. در این میان برخی طلافروشان با سودجویی از این موضوع سودهایی به مراتب بیشتر از عرف بازار دریافت می کنند. در این بخش می توانید وزن محصول مورد نظر و همچنین درصد سود و اجرت آن را وارد کنید و در سریع ترین زمان ممکن قیمت گوشواره طلا مد نظر خود را بر حسب قیمت لحظه ای طلا مشاهده کنید.

محاسبه گر طلای خریداری شده
تومان
گرم
تومان
درصد
درصد

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون جدید بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد

0 تومان

مهمترین نکات خرید گوشواره طلا

1.انواع مدل گوشواره طلا

 

انواع گوشواره کلاسیک

گوشواره‌های طلای کلاسیک در طول تاریخ همواره امتحان خود را پس داده اند و امروزه مانند دهه های قبل شیک به نظر می‌رسند. این مدل های همیشه محبوب، همراهی عالی برای تمامی مجالس و مهمانی ها می باشند.

 

1-گوشواره طلا میخی

گوشواره طلا میخی از لحاظ ظرافت همواره جزو محبوب ترین مدل‌ها است. این مدل دارای یک نگین تکی است که نزدیک به لاله گوش قرار می‌گیرد. نگین مدل میخی را به شکل‌هایی نظیر بیضی و یا قلب‌های عاشقانه می‌توان برش داد این درحالی است که برش گرد و دایره ای شکل محبوب‌ترین نوع نگین در مدل میخی می‌باشد.

گوشواره طلا میخی

2- گوشواره طلا مروارید

گوشواره طلا مروارید که یادآور زرق و برق سینمای کلاسیک هالیوود است، با درخشش خود احساس زیبایی به شما می دهد. مدل مروارید را می‌توان درست مانند انواع مدل میخی پوشید، یا می‌تواند از گوش‌های شما آویزان شود. این مدل گوشواره طلا جدید با مرواریدهای آب شیرین پرورشی یا مرواریدهای ارگانیک ساخته می شود و برای هر مناسبتی قابل استفاده می باشد.

گوشواره طلا مرواریدی

3-گوشواره طلا حلقه‌ای

بسته به طول، ضخامت و تزئینات، مدل حلقه‌ای می تواند یک اکسسوری جذاب باشد. این مدل معمولا در اشکالی نظیر مربع، دایره، مثلث و بیضی ساخته می‌شود که رایج ترین آنها مدل گرد یا دایره‌ای می‌باشد.

گوشواره طلا حلقه ای

4- گوشواره طلا لوستری

طبیعی است که نام آنها به دلیل شباهت به لوسترهای مجلل انتخاب شده باشد. گوشواره طلا لوستری که با سطوح و اندازه‌های متعدد تزئینات و جواهراتش قابل تشخیص است، زیبایی خاصی را به شما می‌افزاید. تزئینات الماسی آن به راحتی نور و درخشش را به هنگام آویزان شدن از لاله گوش شما منعکس می کند.

گوشواره طلا لوستری

5-گوشواره طلا قطره ای

مدل قطره ای نسخه ساده مدل لوستری است که آن را به انتخابی مناسب برای استفاده روزمره تبدیل می کند. گوشواره‌ طلا قطره‌ای به‌جای لایه‌های دقیق تزئینات، دارای یک زنجیره ساده است که با طرح‌های جذابی مانند مرواریدهای براق و یا خوشه‌های سنگ‌های قیمتی طراحی می‌شود.

گوشواره طلا قطره ای

6- گوشواره طلا اشکی

همانند مدل قطره ای، گوشواره طلا اشکی زیر گوش آویزان می شود و دارای طرحی شبیه به قطره‌ی آب است. این مدل ممکن است با یک نگین تراش خورده به شکل قطره اشک نیز طراحی شده باشد.

گوشواره طلا قطره ای

 

انواع گوشواره مدرن

استایل ظاهری انسان همواره در حال پیشرفت بوده است و تحت تأثیر طراحی‌های مدرن، سلبریتی ها، اینفلوئنسرهای اینستاگرام و سایر موارد قرار دارد. گوشواره طلا نیز از این پیشرفت دور نبوده و مطابق طرح های روز جواهرات تغییر کرده است.

 

1- گوشواره طلا خوشه ای

این مدل با طراحی خاص به شکل خوشه های انگور و تزئین شده با نگین الماس، زیبایی منحصر به فرد به چهره شما می بخشد.

 

2- گوشواره طلا نخی

گوشواره طلا نخی مدلی شکیل با یک زنجیر باریک است که وارد لاله گوش می‌شود و در هر دو انتهای گوش آویزان می‌شود. این مدل می‌تواند یک جفت زنجیر ساده، و یا اینکه دارای سنگ هایی قیمتی نظیر الماس در انتها باشد.

 

3- گوشواره خزنده

مدل خزنده که با نام گوشواره طلا کاف یا کوهنورد نیز شناخته می شود، از پایه گوش شروع می شود و به سمت بالای گوش می رود. این مدل گوشواره می تواند به شکل گل‌های دنباله دار، صورت های فلکی، یا زنجیره ای از نگین‌های منحنی طراحی شود.

 

4- گوشواره طلا هاگی

گوشواره طلا هاگی به طور معمول ضخیم تر از یک حلقه عادی است و می تواند ردیف هایی از الماس را برای درخشندگی بیشتر در خود جای دهد.

 

5- گوشواره طلا ژاکت

یکی از جدیدترین مدل های گوشواره طلا، نوع ژاکت است. مدل ژاکت دارای یک گل ساده در جلوی لاله گوش است و همچنین در این مدل قفل پشت گوشواره مشابه نمای جلویی گوشواره می باشد.

 

6- گوشواره طلا منگوله ای

این مدل با طرح های لایه دار و رنگارنگ طراحی شده است. منگوله های این نوع گوشواره طلا از موادی مانند ابریشم، نخ گلدوزی و سایر موارد ساخته می‌شود.

 

7- گوشواره طلا کاف گوش

گوشواره طلا کاف گوش به راحتی قابل استفاده است زیرا در اطراف گوش شما قرار می گیرد و می‌تواند چهره شما را جذاب‌تر نشان دهد.

 

8- گوشواره طلا توپی

همانطور که از نام آن پیداست، این نوع گوشواره طلا به شکل توپ ساخته می‌شود که این توپ مستقیما بر روی یک میله قرار می‌گیرد. مدل توپی مانند مدل میخی بر روی لاله گوش قرار می گیرد.

 

9- گوشواره طلا حلقه‌ای ساده

مدل حلقه‌ای ساده، انتخابی مناسب برای افرادی است که علاقه ای به درخشش سنگ و جواهرات گوشواره خود ندارند. این نوع گوشواره طلا می‌تواند در اندازه‌های مختلف مطابق با سلایق مختلف ساخته شود.

 

10- گوشواره طلا ناهماهنگ

مدل ناهماهنگ نیز محبوبیت خاص خود را دارد و از ترکیب دو گوشواره با طراحی یکسان ولی نامتقارن و در اندازه های متفاوت ساخته می شود.

 

11- گوشواره طلا غضروفی

گوشواره طلا غضروفی در طرح ها، اندازه ها و شکل های مختلف مانند نوارهای نازک، سنگ های قیمتی ظریف و اشکال گرافیکی مانند ستاره ها و ماه ساخته می شود. این مدل گوشواره بر روی غضروف  گوش قرار می‌گیرد.

 

2.ارتباط مدل مو با گوشواره طلا

برای انتخاب گوشواره طلا دخترانه مناسب باید مدل موهای خود را نیز در نظر بگیرید و گوشواره‌ای متناسب با مدل موهایتان انتخاب کنید. به رنگ مویتان نیز توجه داشته باشید. طلای زرد در کنار موهای تیره زیبا به نظر می رسد، اما ممکن است در افرادی که موهای بلوند یا روشن دارند زیاد جذاب به نظر نرسد. برای افرادی که موهای بلوند و روشن دارند طلای سفید یا پلاتین انتخاب مناسب‌تری است.

 

3.نقش گردن و لاله گوش در انتخاب گوشواره طلا

طول گردن شما نیز ممکن است در انتخاب گوشواره مناسب تاثیرگذار باشد. اگر گردن کوتاه‌تری دارید، بهتر است از گوشواره هایی استفاده کنید که نزدیک به لاله گوش باشند. اندازه لاله گوش شما یکی دیگر از ویژگی هایی است که هنگام خرید گوشواره باید به آن توجه کنید. گوشواره ها باید همیشه متناسب با اندازه لاله گوش شما باشند. این امر به ویژه در هنگام خرید مدل تک نگینی بسیار مهم است.

 

4.نقش فرم صورت در انتخاب گوشواره طلا

فرم صورت یکی از مهمترین نکاتی است که باید در انتخاب گوشواره طلا به آن توجه کرد. برای افراد خوش شانسی که صورت بیضی شکل دارند، هر مدل گوشواره‌ای قابل استفاده است. مدل هایی شبیه به گلابی برای متعادل کردن صورت های مثلثی شکل به خوبی عمل می کند. این مدل‌ها برای افرادی که چهره‌ای به شکل قلب دارند نیز جذاب هستند.

 

مزایای خرید آنلاین گوشواره طلا در سایت بازار طلا

 • صرفه جویی در زمان و هزینه ایاب و ذهاب
 • دریافت فاکتور رسمی با مجوز از اتحادیه طلافروشان
 • امکان تعویض و یا عودت گوشواره طلا در صورت عدم رضایت از خرید
 • امکان دسترسی به تمامی گوشواره های بازار طلا به صورت 24 ساعته
 • امکان خرید از تمامی طلافروشان سراسر کشور
 • امکان مشاهده گوشواره های طلافروشان از طریق موبایل و کامپیوتر
 • بررسی و مقایسه تمامی مدل های گوشواره طلافروشان و مشاهده جزئیات
 • دریافت گوشواره طلا از طریق پیک و پست بدون نیاز به حضور فیزیکی در طلافروشی
 • امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور خریداری شده
 • تنوع بالای مدل های گوشواره طلا در خرید اینترنتی

سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان را مشاهده و بررسی کنید و خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با رعایت تمام جوانب ایمنی و شفافیت با فروشنده طلا و جواهر ارتباط برقرار کرده و به صورت حضوری خرید کنید.


درباره گوشواره طلا بیشتر بخوانید
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00