بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید آنلاین طلا از طلافروشی های ایران

وزن : 3.6 گرم
  قیمت :
 • 14,963,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 19,159,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 4.4 گرم
  قیمت :
 • 19,156,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 16.1 گرم
  قیمت :
 • 54,600,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 6,588,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
7 %
پلاک طلا طرح و ان یکاد آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 1.5 گرم
  قیمت :
 • 6,292,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 12,396,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.3 گرم
  قیمت :
 • 5,411,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
پلاک طلا چشم نظر آنلاین بخرید
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 22,236,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
پلاک طلا طرح و ان یکاد آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 6,912,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا طرح و ان یکاد آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.2 گرم
  قیمت :
 • 4,906,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 15.7 گرم
  قیمت :
 • 68,715,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
4 %
پلاک طلا راشل آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.6 گرم
  قیمت :
 • 53,762,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلای مدیترانه طرح ماهی ناموجود
وزن : 6.2 گرم
  قیمت :
 • 26,955,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا و ان یکاد آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 0.9 گرم
  قیمت :
 • 3,630,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 4.6 گرم
  قیمت :
 • 15,570,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
پلاک طلا ملنسو طرح ورساچه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.8 گرم
  قیمت :
 • 28,882,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا فیروزه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 9,424,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا چشم نظر آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 4,192,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
4 %
پلاک طلا راشل آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.2 گرم
  قیمت :
 • 47,788,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا و ان یکاد آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 0.8 گرم
  قیمت :
 • 3,025,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا طرح قلب ناموجود
وزن : 0.7 گرم
  قیمت :
 • 2,731,000 تومان
طلا
85 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
7 %
پلاک طلا راشل آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.1 گرم
  قیمت :
 • 47,361,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 1.1 گرم
  قیمت :
 • 4,355,000 تومان
طلا
85 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.5 گرم
  قیمت :
 • 18,752,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 18.6 گرم
  قیمت :
 • 77,477,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 5,640,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.0 گرم
  قیمت :
 • 19,152,000 تومان
طلا
64 %
اجرت ساخت
29 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 13.5 گرم
  قیمت :
 • 45,832,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
پلاک طلا فریا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 9.7 گرم
  قیمت :
 • 41,508,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
پلاک طلا راشل آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.3 گرم
  قیمت :
 • 39,681,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 9.4 گرم
  قیمت :
 • 40,926,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
پلاک طلا مدیترانه طرح طاووس ناموجود
وزن : 11.8 گرم
  قیمت :
 • 50,976,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
4 %
پلاک طلا طرح و ان یکاد ناموجود
وزن : 0.6 گرم
  قیمت :
 • 2,385,000 تومان
طلا
82.5 %
اجرت ساخت
10.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 8,733,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
پلاک طلا راشل آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.4 گرم
  قیمت :
 • 44,374,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 1.5 گرم
  قیمت :
 • 5,855,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
پلاک طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 8.5 گرم
  قیمت :
 • 37,202,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 12,053,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 57.4 گرم
  قیمت :
 • 256,846,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.3 گرم
  قیمت :
 • 9,287,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 9,274,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 3.5 گرم
  قیمت :
 • 15,165,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.3 گرم
  قیمت :
 • 13,285,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.5 گرم
  قیمت :
 • 11,847,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
پلاک طلا آنلاین بخرید
وزن : 6.2 گرم
  قیمت :
 • 26,419,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 6,139,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 13,092,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %

پلاک طلا

اگر قصد خرید پلاک طلا دارید، می‌توانید در سایت بازار طلا از 3 درصد تخفیف ویژه و ارسال رایگان درب منزل روی تمامی مدل های پلاک طلا بهره ببرید. همچنین می توانید از مجموعه پلاک های طلا با طرح‌های مختلف گالری های موجود در سایت دیدن کنید. به سادگی می توانید تمام مدل های روز بازار طلا را مشاهده و بررسی کرده و خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با فروشنده محصول ارتباط برقرار کنید و حضوری خرید کنید. ما شما را برای خریدی لذت بخش و انتخابی مناسب تا انتها همراهی میکنیم.

پلاک طلا، یک سازه طلایی جذاب است که شما می‌توانید آن را به عنوان یک هدیه زیبا و به یاد ماندنی برای عزیزانتان خریداری کنید. حتی اگر قصد دارید یک قطعه طلای بی‌نظیر و درجه یک برای خودتان بخرید، پلاک طلا یک انتخاب فوق‌العاده خواهد بود. خرید پلاک طلا، مستلزم دانستن نکات ضروری و حرفه‌ای است تا بتوانید با بودجه مدنظرتان یک پلاک طلای درجه یک را برای خودتان بخرید. در این مطلب مهم‌ترین نکات برای رقم زدن تجربه خرید پلاک طلای درجه یک برای شما عزیزان ارائه شده است.

آویز طلا یا پلاک طلا چیست؟

نام دیگر آویز طلا در اصطلاح عامیانه پلاک طلا می‌باشد. منظور از پلاک طلا در واقع قطعه‌ی کوچکی از جنس طلا می‌باشد که به گردنبند یا زنجیر متصل می‌گردد و زیبایی آن را چند برابر خواهد کرد. معمولا شکل ظاهری آنها هم به گونه‌ای است که نظر هر خانمی را به خود جلب می‌کند. شکل‌هایی مانند: خوشه‌ی انگور، حیوانات، نام اشخاص، اشیا‌ی مختلف و… از این قبیل هستند. پلاک طلا به همراه زنجیر، جلوه‌ی خاصی به ظاهر یک خانم می‌بخشد و یک اکسسوری جذاب محسوب می‌شود. پلاک طلا با جنس‌های مختلف در بازار موجود است، مانند طلا، نقره، تیتانیوم، الماس، برلیان و… . انتخاب هرکدام از این مدل‌ها و جنس‌ها به سلیقه و بودجه‌ی شما بستگی دارد.

نحوه ساخت پلاک طلا

 

آشنایی با انواع پلاک گردنبند طلا

1.پلاک لاکت

لاکت یک مدل پلاک طلا جدید محسوب می‌شود که می‌توانید تصویر چهره‌ی شخصی را که دوست دارید درون آن قرار دهید. این مدل از پلاک ها زیبایی چشم‌گیری دارند و فوق‌العاده جذاب می‌باشند و به راحتی می‌توانید این پلاک را با انواع لباس‌ها ست کنید. شکل ظاهری آنها بیشتر برای مناسبت‌های غیررسمی مناسب خواهد بود.

پلاک لاکت

2.پلاک سکه‌ای یا توکن

همانطور که از نام این مدل مشخص است شکل ظاهری آن به صورت سکه‌های‌ ساده یا نقش دار می‌باشد. این پلاکها به همراه زنجیرهای خاص و جذاب یک اکسسوری فوق‌العاده زیبا خواهند بود. این مدل هم بیشتر برای مناسبت‌های غیررسمی استفاده می‌شود.

پلاک سکه ای

3.پلاک ورزشی

پلاک ورزشی به شکل توپ، جام، کفش ورزشی و… می‌باشد که برای علاقه‌مندان به ورزش بسیار خاص و جذاب خواهند بود. اگر این پلاک ها را با تی‌شرت یا لباس ورزشی ست کنید، زیبایی ظاهرتان چند برابر خواهد شد‌.

پلاک ورزشی

4.پلاک سنگ

در این مدل از پلاکها از انواع سنگ‌های قیمتی و یا سایر سنگ‌ها استفاده می‌شود که معمولا در بین خانم‌ها بسیار پرطرفدار هستند. حتما هنگام انتخاب به تراش سنگ دقت کنید تا از ظرافت خاصی برخوردار باشد. برش اشکی، پرنسس و گرد جزو مشهورترین برش‌ها در ساخت پلاک طلا هستند.

پلاک سنگ

 

مهم ترین نکات در خرید پلاک طلا

 • اگر قصد خرید پلاک طلا بزرگ را دارید حتما باید به سراغ خرید زنجیر محکمی بروید که توانایی تحمل وزن پلاک را داشته باشد، در غیر این صورت خیلی زود پاره خواهد شد. اگر هم پلاک انتخابی شما لاکت است، زنجیر‌های باریک و ظریف انتخاب خوبی خواهند بود چون پلاک لاکت وزن خیلی بالایی ندارد.
 • هیچ‌گاه به فکر خرید چند پلاک نباشید، چرا که انداختن چند پلاک طلا در یک زنجیر اصلا نمای خوشایندی نخواهد داشت. اگر قصد خرید چند آویز دارید، به صورت جداگانه از آنها استفاده کنید.
 • حتما به کیفیت کالا و اصل بودن جنس طلای آن توجه کنید‌. عیار طلاهای موجود در بازار معمولا 18 و 21 می‌باشد که شما عزیزان می‌توانید با خواندن مقاله روش تشخیص طلای اصل از بدل، را بیاموزید.
 • مدل پلاک طلا مدنظرتان را متناسب با موقعیتی که قرار است از آن استفاده کنید مشخص نمایید. اگر به یک مهمانی رسمی دعوت دارید، خرید پلاک طلا بزرگ می‌تواند گزینه‌ی خوبی باشد. در غیر این صورت به خرید یک آویز با سایز کوچک بسنده کنید.
 • معمولا حلقه‌ی اتصال پلاک طلا به زنجیر به صورت یکسره و بسته می‌باشد، اما اگر به مدلی برخوردید که این قسمت حالت قفلی داشت، از محکم بودن قفل آن اطمینان حاصل نمایید تا مبادا از زنجیر جدا شود.
 • اگر به دنبال خرید پلاک طلایی هستید که دارای سنگ‌های زینتی است، حتما از محکم بودن این سنگ‌ها اطمینان حاصل کنید، چون اگر دوام خوبی نداشته باشند، خیلی زود جدا خواهند شد و نمای خوشایندی ندارند.
 • زیورآلات طلا که در بازار طلا موجود هستند معمولا به رنگ طلایی، نقره‌ای و رزگلد تولید می‌شوند. انتخاب هرکدام از این رنگ‌ها به سلیقه‌ی شما بستگی دارد و مسئله‌ای کاملا شخصی است.
 • قیمت پلاک طلا هم از جمله نکات مهم و ضروری دیگری است که باید به آن توجه نمایید. قیمت این پلاک ها با توجه به ساخت دست بودن، جنس، کیفیت ساخت و… متغیر می‌باشد. این شما عزیزان هستید که باید با توجه به بودجه‌ی خود اقدام به خرید پلاک طلا نمایید.

 

نحوه محاسبه قیمت پلاک طلا

معمولا بسیاری از خریداران طلا، اطلاعی از نحوه و همچنین فرمول محاسبه قیمت طلای خریداری شده ندارند. در این میان برخی طلافروشان با سودجویی از این موضوع سودهایی به مراتب بیشتر از عرف بازار دریافت می کنند. در این بخش می توانید وزن محصول مورد نظر و همچنین درصد سود و اجرت آن را وارد کنید و در سریع ترین زمان ممکن قیمت پلاک طلا مد نظر خود را بر حسب قیمت لحظه ای طلا مشاهده کنید.

محاسبه گر طلای خریداری شده
تومان
گرم
تومان
درصد
درصد

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون جدید بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد

0 تومان

4 نکته مهم برای خرید پلاک طلا

برای خرید پلاک طلا داشتن اطلاعات کافی امری بسیار ضروری است. در ادامه برخی از مهم‌ترین مواردی که در هنگام خرید پلاک طلای اسم باید به آن‌ها توجه کنید، مطرح می‌شود.

1.توجه به سلیقه

پلاک‌های طلا در دو سبک مجلسی و اسپرت، طراحی و تولید می‌شوند، اگر قصد خرید پلاک طلا دخترانه جدید دارید حتماً سلیقه او را در نظر بگیرید تا بهترین خرید را داشته باشید.

2.دریافت فاکتور

پلاک طلا نیز مثل تمامی قطعات طلا یک فاکتور خرید دارد. پس از خرید پلاک طلا حتماً از فروشنده درخواست فاکتور نمایید.

3.وجود نگین

گاهی اوقات سازندگان پلاک طلا، برای زیبایی بیشتر از نگین‌های ظریف در طراحی آن استفاده می‌کنند. وجود نگین روی پلاک طلا، به سلیقه و روش کار طراح بستگی دارد.

4.نداشتن تیزی

در مدل‌های مختلف پلاک طلای اسم، گاهی اوقات به علت عدم فرایند تولید حرفه‌ای، برجستگی‌های ناخوشایندی در گوشه و کنار پلاک طلا دیده می‌شود. تلاش کنید از یک فروشگاه معتبر و حرفه‌ای سازنده پلاک طلا خرید کنید تا درگیر چنین مشکلاتی نباشید.

 

مزایای خرید آنلاین پلاک طلا در سایت بازار طلا

 • صرفه جویی در زمان و هزینه ایاب و ذهاب
 • دریافت فاکتور رسمی با مجوز از اتحادیه طلافروشان
 • امکان تعویض و یا عودت پلاک طلا در صورت عدم رضایت از خرید
 • امکان دسترسی به تمامی پلاک های بازار طلا به صورت 24 ساعته
 • امکان خرید از تمامی طلافروشان سراسر کشور
 • امکان مشاهده پلاک های طلافروشان از طریق موبایل و کامپیوتر
 • بررسی و مقایسه تمامی مدل های پلاک طلافروشان و مشاهده جزئیات
 • دریافت پلاک طلا از طریق پیک و پست بدون نیاز به حضور فیزیکی در طلافروشی
 • امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور خریداری شده
 • تنوع بالای مدل های پلاک طلا در خرید اینترنتی

سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان را مشاهده و بررسی کنید و خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با رعایت تمام جوانب ایمنی و شفافیت با فروشنده طلا و جواهر ارتباط برقرار کرده و به صورت حضوری خرید کنید.


درباره پلاک طلا بیشتر بخوانید
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟